Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per adquisició o adequació de l'habitatge habitual per a contribuents amb discapacitat

(Article 4 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre)

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

El  3%  de les  quantitats satisfetes  durant l'exercici en l' adquisició o adequació de l'habitatge  que constitueixi o constitueixi la residència habitual al Principat d'Astúries del contribuent que acrediti un  grau de discapacitat igual o superior al 65%.

L'aplicació d'aquesta deducció  és independent de la deducció per inversió en habitatge habitual previst en la disposició transitòria divuitena de la Llei de  l' IRPF.

Base màxima de la deducció

La base de la deducció està constituïda per les quantitats satisfetes durant l'exercici, llevat de la part dels mateixos corresponent a interessos,  amb un màxim de 13.664 euros, tant en tributació individual com en la conjunta.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

L'adquisició del nou habitatge o, si escau, les obres i instal·lacions en què l'adequació consisteixi, hauran de resultar estrictament necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que facilitin el desenvolupament digne i adequat de les persones amb discapacitat, extrem que haurà de ser acreditat davant l'Administració tributària mitjançant  resolució o certificat expedit per la Conselleria competent en matèria de valoració de discapacitat.