Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per a famílies monoparentals

(Art. 12 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre)

Quantia de la deducció

500  euros  per al contribuent que tingui a càrrec seu descendents, sempre que no convisqui amb qualsevol altra persona aliena als esmentats descendents, llevat que es tracti d'ascendents que generin el dret a l'aplicació del mínim per ascendents.

Condicions i altres requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Es consideren descendents  a l'efecte de l'aplicació d'aquesta deducció:

  1. Els  fills menors d'edat , tant per relació de paternitat com d'adopció, sempre que  convisquin amb el contribuent i no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes,  superiors a 8.000 euros.

  2. Els  fills majors d'edat amb discapacitat, tant per relació de paternitat com d'adopció, sempre que  convisquin amb el contribuent i no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes,  superiors a 8.000 euros.

  3. Els  descendents  a què es refereixen els apartats a) i b) anteriors que, sense conviure amb el contribuent,  depenguin econòmicament d'ell i estiguin internats en centres especialitzats.

  S'assimilen a descendents  les persones vinculades al contribuent per raó de tutela i acolliment, en els termes previstos en la legislació civil aplicable.

 • La  suma de la base imposable general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració,  més l'import de les anualitats per aliments exempts,  no  ha de resultar  superior a 45.000  euros.

 • Aquesta deducció no resultarà aplicable als supòsits de custòdia compartida.

 • Quan durant l'exercici es dugui a terme una alteració de la situació familiar per qualsevol causa, a l'efecte d'aplicació de la deducció,  s'entendrà que ha existit convivència quan tal situació s'hagi produït durant com a mínim 183 dies a l'any.

  En els casos en què la separació, divorci o viduïtat s'hagin produït durant l'any, només es computaran per al càlcul de la convivència a l'efecte d'aquesta deducció, els dies de convivència posteriors a la data en els que es produeixi aquella situació.