Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys i/o persones amb discapacitat

(Art. 1. Dotze Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre)

Quantia de la deducció

600 euros per cada persona major de 65 anys o amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 33%, que convisqui amb el contribuent durant més de 183 dies a l'any en règim d'acolliment sense contraprestació, quan per això no hagin obtingut ajuts o subvencions de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que l'acolliment no doni lloc a l'obtenció d'ajuts o subvencions de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

  • No es podrà practicar aquesta deducció, en el supòsit d'acolliment de majors de 65 anys, quan l'acollit estigui lligat al contribuent per un vincle de parentesc de consanguinitat o d'afinitat fins al quart grau inclòs.

  • Quan la persona acollida generi el dret a la deducció per a més d'un contribuent simultàniament, l'import de la mateixa es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells si optessin per tributació individual.

  • Per a l'aplicació de la deducció el contribuent ha d'estar en possessió del document acreditatiu del corresponent acolliment no remunerat, expedit per la Conselleria competent en matèria d'afers socials.