Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per a contribuents amb discapacitat

(Art. 1. Diez Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre)

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • 100 euros per cada contribuent que tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

    • 19.000 euros en tributació individual.

    • 24.000 euros en tributació conjunta.