Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per naixement o adopció de fills

(Arts. 4.1 a 3, i 10 Text Refós de les disposicions legals de la comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre)

Quanties de la deducció

 1. Naixement o adopció en general

  Per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu, que generi dret a l'aplicació del mínim per descendents, les següents quantitats:

  • 1.010 euros si es tracta del primer fill.

  • 1.475 euros si es tracta del segon fill.

  • 2.351 euros si es tracta del tercer fill o successius.

 2. Naixement o adopció en el medi rural

  Els contribuents residents en municipis de menys de 5.000 habitants podran deduir-se per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu que generi el dret a l'aplicació del mínim per descendent les següents quantitats:

  • 1.420 euros si es tracta del primer fill.

  • 2.070 euros si es tracta del segon fill.

  • 3.300 euros si es tracta del tercer fill o successius.

 3. Naixement o adopció amb discapacitat

  Les quantitats previstes en els apartats a i b anteriors es duplicaran en cas que el nascut o adoptat tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  Si el reconeixement de la discapacitat fora realitzat amb posterioritat al període impositiu corresponent al naixement o adopció i abans que el menor compleixi cinc anys, la deducció es practicarà durant el període impositiu en què es realitzi aquest reconeixement. Per determinar el dret a aplicar la deducció durant aquell any i la seva quantia caldrà estar a les circumstàncies que concorrin l'any de naixement i a la regulació aplicable aquest any.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de les deduccions

 • Per poder aplicar aquesta deducció la base imposable total (caselles [0435] i [0460] de la declaració) menys el mínim personal i familiar (casella [0520] de la declaració) no pot superar les següents quantitats:

  • 18.900 euros en tributació individual.

  • 31.500 euros en tributació conjunta.

 • A l'efecte de determinar el número d'ordre del fill nascut o adoptat, es tindrà en compte al fill nascut i als restants fills, de qualsevol dels dos progenitors, que convisquin amb el contribuent en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), computant-se a aquests efectes tant els que el siguin per naturalesa com per adopció.

  Si s’escau la defunció d'un fill durant l'any, el mateix no es computaria a l'efecte de determinar el número d'ordre dels fills nascuts o adoptats en l'exercici, però donarà dret a aplicar la deducció de 1.010 euros, malgrat no existir convivència en la data de meritació de l'impost.

 • Quan ambdós progenitors o adoptants tinguin dret a l'aplicació de la deducció, el seu import, en cas de declaració individual, es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

  Si només un dels cònjuges tingués dret a la deducció, per superar l'altre els límits de base imposable menys el mínim personal i familiar exigits, la deducció aplicable per aquell serà la meitat del seu import total. També correspondrà la meitat de l'import total de la deducció al contribuent cònjuge del qual no hagi residit a la Comunitat de Castilla y León el 2022.

 • En cas que el contribuent manqui de quota íntegra autonòmica suficient per aplicar-se el total de la deducció durant el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se durant els tres períodes impositius següents fins a esgotar, si escau, l'import total de la deducció.

Saldos pendents d'aplicació

Els contribuents que no hagin esgotat la totalitat de la deducció tant durant el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa com durant els tres períodes següents, podran sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti per aplicar.