Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat de Madrid

Els contribuents que el 2022 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat de Madrid podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

  1. Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys i/o amb discapacitat

    (Arts. 7 i 18.1 i 4.b) Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre)