Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys i/o amb discapacitat

(Arts. 7 i 18.1 i 4.b) Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre)

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

1.500 euros per cada persona major de 65 anys o amb discapacitat igual o superior al 33%, quan es compleixin els següents requisits:

  • Que convisqui  durant més de 183 dies a l'any amb el contribuent en règim d'acolliment sense contraprestació,

  • Que la persona en règim d'acolliment no doni lloc a l'obtenció d'ajuts o subvencions de la Comunitat de Madrid.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • En el supòsit d'acolliment de persones majors de 65 anys, la persona acollida no ha de trobar-se vinculada amb el contribuent per un parentesc de grau igual o inferior al quart, bé sigui de consanguinitat o d'afinitat.

  • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, suma de les caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi :

    • 25.620 euros en tributació individual.

    • 36.200 euros en tributació conjunta.

  • Quan la persona acollida generi el dret a la deducció per a més d'un contribuent simultàniament, l'import de la mateixa es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells, si tributessin de forma individual.

  • El contribuent que desitgi aplicar aquesta deducció haurà d'obtenir, en cas de ser requerit, el corresponent certificat de la Conselleria competent en la matèria, acreditatiu de què ni el contribuent ni la persona acollida han rebut ajuts de la Comunitat de Madrid vinculades a l'acolliment.