Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per arrendament de l'habitatge habitual

(Art. 4.U.n), Quatre i Cinquè i disposició addicional setzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana)

Quanties i imports màxims de la deducció

 • El 20%, amb el límit de 800 euros.

 • El 25% amb el límit de 950 euros si l'arrendatari reuneix una de les següents condicions:

  1. Tenir una edat igual o inferior a 35 anys.

  2. Tenir reconegut un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%, o psíquica, superior al 33%.

  3. Tenir la consideració de víctima de violència de gènere segons el que disposa la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 • El 30% amb el límit de 1.100 euros, si reuneix dos o més de les condicions anteriors.

 • L'import màxim de deducció es prorratejarà pel nombre de dies en els que romangui vigent l'arrendament dins el període impositiu i en els que es compleixin les circumstàncies personals requerides per a l'aplicació dels diferents percentatges de deducció.

Tingui-se en compte que a l'efecte de poder practicar aquesta deducció es requereix que el contribuent satisfaci en qualitat d'arrendatari quantitats en concepte de lloguer del seu habitatge habitual durant el període impositiu. Per això, en cas de matrimoni, sigui quin sigui el seu règim econòmic, només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge signant del contracte d'arrendament sens perjudici que tal contracte tingui efectes interns entre els cònjuges.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que la data del contracte d'arrendament sigui posterior a 23 d'abril de 1998 i la seva durada sigui igual o superior a un any.

 • Que es tracti de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupada efectivament pel mateix. A aquests efectes, s'estarà al concepte d'habitatge habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

 • Que, durant com a mínim la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar siguin titulars, de manera individual o conjuntament, de la totalitat del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi constituït sobre un altre habitatge distant a menys de 50 quilòmetres de l'habitatge arrendat, llevat que existeixi una resolució administrativa o judicial que els impedeixi el seu ús com residència.

 • Que el contribuent no tingui dret en el mateix període impositiu a deducció alguna per inversió en habitatge habitual .

 • Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • 30.000 euros en declaració individual.

  • 47.000 euros en declaració conjunta.

 • Quan dos o més contribuents declarants de l'IRPF tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció per un mateix habitatge, el límit es prorratejarà entre ells a parts iguals.

Límits de la deducció segons base liquidable

 • Els límits màxims de la deducció (800, 950 o 1.100 euros, segons correspongui) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o inferior a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els imports i límits de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar el límit màxim de la deducció (800, 950 o 1.100 euros segons correspongui) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar el límit màxim de la deducció (800, 950 o 1.100  euros segons correspongui) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)

  El prorrateig dels límits màxims de la deducció només ha d'efectuar-se quan hagi més d'una persona que, presentant declaració, pugui aplicar la deducció per un mateix habitatge per complir tots els requisits exigits per això, inclosa la quantia màxima de la base liqui­dable, encara que no l'apliqui de manera efectiva. Per tant, no es prenen en consideració a l'efecte del prorrateig les persones que no presentin declaració ni les que tinguin una base liquidable superior a l'exigida.

 • L'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que doni dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb la que a continuació es comenta "Per arrendament d'un habitatge com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o aliè, en diferent municipi".

Per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022

 • El límit de la deducció serà de 700, 850 o 1.000 euros, respectivament, segons les condicions que reuneixi el contribuent.

 • La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no podrà superar 25.000 euros.

 • Els límits màxims de la deducció (700, 850 o 1.000 euros, segons correspongui) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros, els imports i límits de la deducció seran el resultat de multiplicar el límit màxim de la deducció (700, 850 o 1.000 euros segons correspongui) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

  100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)