Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per contribuents amb discapacitat, d'edat igual o superior a 65 anys

Quantia de la deducció

197 euros per cada contribuent amb discapacitat d'edat igual o superior a 65 anys.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • L'aplicació de la deducció està condicionada al compliment simultani dels dos requisits següents:

  • Que el contribuent tingui, com a mínim, 65 anys d'edat a la data de la meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

  • Que tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

   També serà aplicable la deducció, quan sense assolir aquest grau de discapacitat, s'hagi declarat judicialment la incapacitat o la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

 • La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510] de la declaració, no sigui superior a:

  • 30.000 euros en declaració individual.

  • 47.000 euros en declaració conjunta.

 • No serà procedent aquesta deducció si, com a conseqüència de la situació de discapacitat a què es fa referència a continuació, el contribuent percep algun tipus de prestació que es trobi exempta de l'IRPF.

Límits de la deducció segons base liquidable

 • L'import íntegre de la deducció (197 euros) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] i [0510] de la declaració) sigui inferior a 27.000 euros , en tributació individual, o inferior a 44.000 euros , en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (197  euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (197  euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)

Per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022

 • L'import de la deducció serà de 179 euros.

 • La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no podrà superar 25.000 euros.

 • L'import íntegre de la deducció  (179 euros) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] i [0510] de la declaració) sigui inferior a 23.000 euros.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros l'import de la deducció seran el resultat de multiplicar l'import de la deducció (179 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

  100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)