Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per naixement o adopció de fills amb discapacitat

(Art. 4.U.c), Quatre i Cinquè i disposició addicional sisena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana)

Quanties de la deducció

 • 246 euros quan es tracti de l'únic fill que  amb  discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%, o psíquica, superior al 33%.

 • 303 euros, quan el fill, que pateixi aquesta discapacitat tingui, com a mínim, un germà amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%, o psíquica, en grau igual o superior al 33%.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que el fill hagi nascut o hagi estat adoptat durant l'exercici 2022 i que compleixi els requisits que donin dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establert per la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

 • Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510] de la declaració, no sigui superior a:

  • 30.000 euros en declaració individual.

  • 47.000 euros en declaració conjunta.

 • També serà aplicable la deducció, quan sense assolir aquest grau de discapacitat, s'hagi declarat judicialment la incapacitat o la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

 • Quan ambdós progenitors o adoptants tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.

Límits de la deducció segons base liquidable

 • L'import íntegre de la deducció (246 o 303 euros, segons correspongui) només serà apli­cable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] i [0510] de la declaració) sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o inferior a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (246 o 303 euros, segons correspongui) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (246 o 303 euros, segons correspongui) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb les anteriors deduccions, "Per naixement, adopció o acolliment familiar", "Per naixement o adopció múltiples" i amb la deducció "Per família nombrosa o monoparental".

Per a  contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022

 • L'import de la deducció serà de 224 i 275 euros  per als casos assenyalats amb anterioritat, respectivament.

 • La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no podrà superar 25.000 euros.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros, l'import de la deducció serà el resultat de multiplicar l'import de la deducció (224 o 275 euros, segons correspongui) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

  100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)