Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual, efectuades durant el període

(Art. 4.U.w), Quatre i Cinquè i disposició addicional setzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana)

Quantia de la deducció

 • El 20% de les quantitats satisfetes el 2022 per les obres realitzades.

 • El 50% de les quantitats satisfetes el 2022 per les obres realitzades dirigides a millorar l'accessibilitat de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  Poden ser tant el propi contribuent com unes altres persones que convisquin amb ell en el mateix immoble.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • La deducció del 20% s'aplica per obres realitzades a partir d'1 de gener de 2017.

 • La deducció del 50% s'aplica per a les obres dirigides a millorar l'accessibilitat de persones amb discapacitat que haguessin estat realitzades a partir d'1 de gener de 2022.

 • Les obres han de realitzar-se en l'habitatge habitual de la que siguin propietaris o titulars d'un dret real d'ús i gaudi els contribuents, o en l'edifici en la que aquesta es trobi.

 • Podran acollir-se a la deducció a quellas actuacions que, tenint per objecte la conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual tinguin la condició de subvencionables per algun dels programes que estiguin vigents a data de meritació - que s'indiquen a continuació-, sempre que compleixin amb el que s'estableix en l'Annex I de l'Ordre de 7 de desembre de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aproven les condicions de disseny i qualitat en desenvolupament del Decret 151/2009 de 2 d'octubre, del Consell.

 • La deducció només podran aplicar-la els contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • 30.000 euros en declaració individual.

  • 47.000 euros en declaració conjunta.

 • No donaran dret a practicar aquesta deducció :

  1. Les obres que es realitzin en places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, excepte si es tracta d'obres dirigides a millorar l'accessibilitat de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  2. Les inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual a les que resulti d'aplicació la deducció prevista en l'en la lletra o) de l'apartat un de l'article quart de la Llei 13/1997.

  3. La part de la inversió finançada amb subvencions públiques.

  4. Serà requisit per a l'aplicació d'aquesta deducció la identificació, mitjançant el seu número d'identificació fiscal, de les persones o entitats que realitzin materialment les obres.

 • L'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que de dret a la seva aplicació  es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

Base de la deducció

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin tals obres.

En cap cas donaran dret a practicar aquestes deduccions les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

Base màxima anual de la deducció

 • La base màxima anual d'aquesta deducció serà de 5.500 euros.

 • Quan concorrin diversos contribuents declarants amb dret a practicar la deducció respecte d'un mateix habitatge, la base màxima anual de deducció es ponderarà per a cadascun d'ells en funció del seu percentatge de titularitat en l'immoble.

  L'import de l'esmentat límit de la base acumulada de la deducció (5.500  euros) es ponderarà proporcionalment per a cadascun dels titulars, sense que sigui procedent entendre que s'aplica a cadascun d'ells de forma independent.

Límits de la deducció segons base liquidable

 • L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o inferior a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els imports de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)

Compatibilitat

Aquesta deducció pot coexistir i ser compatible amb la regulada en la disposició addicional tretzena per obres de conservació o millora realitzades el 2014 i 2015, aplicant-se una o una altra segons l'exercici en el que s'hagin realitzat les obres: aquesta deducció per a obres realitzades el 2017 i exercicis següents i la segona per a les realitzades el 2014 o 2015.

Per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022

 • La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no podrà superar 25.000 euros.

 • La base màxima anual d'aquesta deducció serà de 5.000 euros.

 • L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros, els imports i límits de deducció seran el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

  100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)