Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals espanyols

(Art. 36.1 LIS)

Beneficiaris de la deducció

Normativa: vegeu l'art.39.7 LIS

  1. Productors: els contribuents que realitzin les produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental.

  2. Finançadors: des de l'1 de gener de 2021, es permet que puguin aplicar aquesta deducció, en les mateixes condicions que els productors que generen el dret a la mateixa, els empresaris o professionals, que participin en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges, curtmetratges cinematogràfics, sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, quan es donin les següents circumstàncies:

    • Que aportin quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos de la producció així com les despeses per a l'obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit del 30% dels costos de producció.

    • Que no adquireixin drets de propietat intel·lectual o d'una altra índole respecte dels resultats de la producció, de la qual propietat haurà de ser en qualsevol cas del productor.

    • Que no estiguin vinculats, en el sentit de l'article 18 de la LIS, amb el contribuent que generi el dret a la deducció (el productor).

Base de deducció

La base de la deducció estarà constituïda pel cost total de la producció, així com per les despeses per a l'obtenció de còpies i les despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit per a ambdós del 40% del cost de producció.

Com a mínim el 50% de la base de la deducció haurà de correspondre's amb despeses realitzades en territori espanyol.

La base de la deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per finançar les inversions que generen dret a deducció.

Percentatge de deducció i import màxim de la deducció

Percentatge

Les inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada donaran dret al productor o als contribuents que participin en el finançament (inversor), a una deducció que serà:

  • Del 30%  respecte del primer milió de base de la deducció.

  • Del 25%  sobre l'excés d'aquest import.

Import màxim de la deducció

L'import d'aquesta deducció no podrà ser superior a 10 milions d'euros .

No obstant això, en el cas de l'inversor, si bé pot aplicar la deducció sobre les aportacions desembossades en cada període impositiu en les mateixes condicions que si se l'hagués aplicat el productor, l'import màxim de la mateixa no podrà superar, en termes de quota, el resultat de multiplicar per 1,20 l'import de les quantitats per ell desemborsades per al finançament d'aquella. L'excés podrà ser aplicat pel productor.

En resum

Percentatge deducció

Import màxim

Base de deducció

Fins a 1 milions €: 30%

Sobre l'excés d'1 milions €: 25%

10 milions €

A més, en el cas de l'inversor el resultat de multiplicar per 1,20 l'import de les quantitats per ell desemborsades en cada període impositiu per al finançament d'aquella.

Sense que superi els límits que s'indiquen a continuació.

(+) Cost total de producció juntament amb despeses d'obtenció de còpies, despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins a límit del 40% del cost de producció.

(-) Import de les subvencions rebudes per finançar les inversions que generen dret a deducció.

Límits

L'import d'aquesta deducció, conjuntament amb la resta d'ajuts percebudes pel contribuent, no podrà superar el 50% del cost de producció. No obstant això, aquest límit s'eleva fins al 80% en el cas de produccions dirigides exclusivament per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'òrgan competent.

Per a l'aplicació d'aquesta deducció és necessari el compliment dels requisits establerts.