Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Deducció per ascendent amb discapacitat a càrrec

Requisits per a l'aplicació de la deducció

Es podrà aplicar aquesta deducció per cada ascendent amb discapacitat igual o superior al 33% sempre que es tingui dret al mínim per ascendents i, a més, es compleixi un o diversos dels següents requisits :

 • Realitzi una activitat per compte propi o aliè estant donat d'alta a la Seguretat Social o Mutualitat.

 • Percebi prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació.

 • Percebi pensions abonades per la Seguretat Social o per  Classes Passives.

 • Es tracti d'un professional no integrat al RETA  i es percebin, de les mutualitats de previsió alternatives, prestacions anàlogues a les anteriors.

Import de la deducció

L'import màxim d'aquesta deducció és de 1.200 € anuals per cada ascendent amb discapacitat (100 € al mes).

Si hi ha més d'una persona amb dret a aquesta deducció pel mateix ascendent amb discapacitat, l'import es prorratejarà entre totes elles, per parts iguals, llevat que se cedeixi el dret a una d'elles que serà la que percebi íntegrament l'import de la deducció.

Sol·licitud i cessió de l'abonament anticipat

Es pot sol·licitar :

 • Si s'exerceix un treball per compte propi o aliè per cadascun dels mesos en els que s'ha estat donat d'alta a la Seguretat Social o Mutualitat i es cotitzin els següents terminis:

  • Amb contracte a jornada completa, en alta com a mínim quinze dies de cada mes, en el Règim general o en els Règims especials de la Mineria del Carbó i dels Treballadors del Mar.

  • Amb contracte a temps parcial amb jornada de, com a mínim, el 50% de l'ordinària en l'empresa, en còmput mensual, en alt tot el mes si s'està comprès en els règims del punt anterior.

  • Per compte aliè en alta en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social i havent optat per bases diàries de cotització, com a mínim, deu jornades reals durant aquest període.

  • En els restants Règims especials de la Seguretat Social o mutualitats alternatives a la Seguretat Social, en alta durant quinze dies el mes.

 • Si es percep una prestació contributiva i assistencial del sistema de protecció de la desocupació o una pensió de la Seguretat Social o Classes Passives per cadascun dels mesos en què es percebi.

Se sol·licita a través del model 143 i aquest model es presenta per a:

 1. Sol·licitar  l'abonament anticipat. S'ha de presentar una sol·licitud per cada ascendent amb discapacitat que generi el dret a la deducció.

  La sol·licitud pot ser:

  • Individual : només hi ha una persona amb dret a la deducció o, hi ha més d'una persona amb dret a la deducció pel mateix ascendent i cadascuna d'elles sol·licita l'abonament que li correspon.

  • Col·lectiva : hi ha més d'una persona amb dret a la deducció pel mateix ascendent i totes cedeixen el seu dret a favor d'una d'elles.

   S'ha d'indicar com primer sol·licitant a la persona que compleixi, en el moment de presentar la sol·licitud, tots els requisits. Aquesta serà la que rebi íntegrament l'abonament anticipat.

  No cal presentar una nova sol·licitud cada any llevat que es vulgui canviar de modalitat individual a col·lectiva o viceversa. En aquest cas, caldria presentar-la el mes de gener.

 2. Comunicar  variacions que afectin al cobrament anticipat o si s'incompleix algun dels requisits necessaris per percebre-ho.

  El termini per comunicar-ho és de 15 dies naturals.

Cessió del dret a la deducció

 • Si s'ha presentat una sol·licitud d'abonament anticipat col·lectiva el dret s'entendrà cedit a favor del primer sol·licitant. Aquest haurà de consignar, en la declaració d'IRPF, la totalitat de l'abonament anticipat percebut.

 • Si s'ha presentat una sol·licitud d'abonament anticipat individual i es vol cedir el dret, s'ha de fer constar en la declaració d'IRPF. El dret s'entendrà cedit a qui apliqui la deducció en la seva declaració.

 • Si no existeix obligació de declarar, no s'ha presentat una sol·licitud d'abonament anticipat col·lectiva i es vol cedir el dret, s'haurà de presentar, en el mateix termini de presentació de la declaració de renda, el model 121.

Cobrament i regularització de l'abonament anticipat

L'abonament anticipat es percep mensualment mitjançant transferència al compte indicat en la sol·licitud.

En el cas de cessió del dret l'import el percebrà íntegrament la persona a la que se li hagi cedit.

Si l'abonament anticipat percebut és major que la deducció a la que es té dret, és necessari regularitzar  aquesta situació:

 • Si existeix obligació de declarar, en la declaració d'IRPF de l'exercici en el que s'hagi percebut.

 • Si no existeix obligació de declarar, presentant i ingressant amb el model 122 les quantitats percebudes de més. El termini per fer-ho és des que es percep fins que finalitza el termini per presentar la declaració d'IRPF d'aquell exercici.

Si l'abonament anticipat percebut és menor que la deducció a la que es té dret és necessari regularitzar  aquesta situació, independentment de què existeixi o no obligació de declarar, en la declaració d'IRPF de l'exercici en el que s'hagi percebut.