Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat a càrrec

Requisits per a l'aplicació de la deducció

Es podrà aplicar aquesta deducció pel  cònjuge no separat legalment amb discapacitat, els contribuents cònjuge del qual amb discapacitat (del 33% o superior) no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni genereu el dret a les deduccions per ascendents o descendents amb discapacitat i, a més, es compleixi un o diversos dels següents requisits :

 • Realitzi una activitat per compte propi o aliè estant donat d'alta a la Seguretat Social o Mutualitat.

 • Percebi prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació.

 • Percebi pensions abonades per la Seguretat Social o per  Classes Passives.

 • Es tracti d'un professional no integrat al RETA  i es percebin, de les mutualitats de previsió alternatives, prestacions anàlogues a les anteriors.

Import de la deducció

L'import màxim d'aquesta deducció és de 1.200 €  anuals (100 € al mes).

Sol·licitud i cessió de l'abonament anticipat

Es pot sol·licitar :

 • Si s'exerceix un treball per compte propi o aliè per cadascun dels mesos en els que s'ha estat donat d'alta a la Seguretat Social o Mutualitat i es cotitzin els següents terminis:

  • Amb contracte a jornada completa, en alta com a mínim quinze dies de cada mes, en el Règim general o en els Règims especials de la Mineria del Carbó i dels Treballadors del Mar.

  • Amb contracte a temps parcial amb jornada de, com a mínim, el 50% de l'ordinària en l'empresa, en còmput mensual, en alt tot el mes si s'està comprès en els règims del punt anterior.

  • Per compte aliè en alta en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social i havent optat per bases diàries de cotització, com a mínim, deu jornades reals durant aquest període.

  • En els restants Règims especials de la Seguretat Social o mutualitats alternatives a la Seguretat Social, en alta durant quinze dies el mes.

 • Si es percep una prestació contributiva i assistencial del sistema de protecció de la desocupació o una pensió de la Seguretat Social o Classes Passives per cadascun dels mesos en què es percebi.

Les rendes anuals del cònjuge que s'han de tenir en compte, per poder beneficiar-se de l'abonament anticipat, són les de l'últim període impositiu termini de presentació del qual d' IRPF  hagi finalitzat a l'inici de l'exercici en el que se sol·licita l'abonament.

Se sol·licita a través del model 143 i aquest model es presenta per a:

 1. Sol·licitar  l'abonament anticipat. S'ha de presentar una sol·licitud individual a partir del moment en el que es compleixin els requisits. No és necessari presentar una nova sol·licitud cada any.

 2. Comunicar  variacions que afectin al cobrament anticipat o si s'incompleix algun dels requisits necessaris per percebre-ho.

  El termini per comunicar-ho és de 15 dies naturals.

Cobrament i regularització de l'abonament anticipat

L'abonament anticipat es percep mensualment mitjançant transferència al compte indicat en la sol·licitud.

Si l'abonament anticipat percebut és major que la deducció a la que es té dret, és necessari regularitzar  aquesta situació:

 • Si existeix obligació de declarar, en la declaració d'IRPF de l'exercici en el que s'hagi percebut.

 • Si no existeix obligació de declarar, presentant i ingressant amb el model 122 les quantitats percebudes de més. El termini per fer-ho és des que es percep fins que finalitza el termini per presentar la declaració d'IRPF d'aquell exercici.

Si l'abonament anticipat percebut és menor que la deducció a la que es té dret és necessari regularitzar  aquesta situació, independentment de què existeixi o no obligació de declarar, en la declaració d'IRPF de l'exercici en el que s'hagi percebut.