Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de Galícia

(Art. 4 bis Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol)

Els residents de la Comunitat Autònoma de Galícia aplicaran els següents imports en concepte de mínims del contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat autonòmiques:

Mínim del contribuent

 • 5.789 € anuals amb caràcter general.

 • Més 1.199 € anuals per contribuent major de 65 anys.

 • Addicionalment 1.460 € anuals per contribuent major de 75 anys.

 Mínim per descendents

 • 2.503 € anuals pel primer descendent.

 • 2.816 € anuals pel segon.

 • 4.172 € anuals pel tercer.

 • 4.694 € anuals pel quart i següents.

Quan un descendent sigui menor de tres anys, la quantia que correspongui al mínim per descendents, de les indicades anteriorment, s'augmentarà en 2.920 € anuals.

Mínim per ascendents

 • 1.199 € anuals per cada ascendent major de 65 anys o amb discapacitat sigui quin sigui la seva edat.

 • Més 1.460 € anuals per cada ascendent major de 75 anys.

Mínim per discapacitat del contribuent i d'ascendents

 • 3.129 € anuals per cada contribuent o ascendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%.

 • 9.387 € anuals per cada contribuent o ascendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 • Més 3.129 € anuals per cada contribuent o ascendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Mínim per discapacitat

Grau de discapacitat

Discapacitat del contribuent i/o ascendent

Despeses d'assistència

Quantia total

Igual o superior al 33% i inferior al 65%

3.129 €

3.129 €

Igual o superior al 33% i inferior al 65% i que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda

3.129 €

3.129 €

6.258 €

Igual o superior al 65%

9.387 €

3.129 €

12.516 €