Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat de Madrid

(Arts. 2, 2 bis, 2 ter i 2 quater del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre)

Els residents de la Comunitat de Madrid  aplicaran els següents imports en concepte de mínim del contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat autonòmiques:

Mínim del contribuent

 • 5.777,55 € anuals amb caràcter general.

 • Més 1.197,15 € anuals per contribuent major de 65 anys.

 • Addicionalment 1.457,40 € anuals per contribuent major de 75 anys.

Mínim per descendents

 • 2.498,40 € anuals pel primer descendent que generi dret a l'aplicació del mínim per descendents.

 • 2.810,70 € anuals pel segon.

 • 4.400 € anuals pel tercer.

 • 4.950 € anuals pel quart i següents.

Quan un descendent sigui menor de tres anys, la quantia que correspongui al mínim per descendents, de les indicades anteriorment, s'augmentarà en 2.914,80 € anuals.

Mínim per ascendents

 • 1.197,15 € anuals per cada ascendent d'edat superior a 65 anys o amb discapacitat sigui quin sigui la seva edat.

 • Més 1.457,40 € anuals per cada ascendent major de 75 anys.

Mínim per discapacitat del contribuent i d'ascendents o descendents

 • 3.123 € anuals per cada contribuent, ascendent o descendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%.

 • 9.369 € anuals per cada contribuent, ascendent o descendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 • Més 3.123 € anuals en concepte de despeses d'assistència per cada contribuent, ascendent o descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Mínim per discapacitat

Grau de discapacitat

Discapacitat del contribuent i/o ascendent

Despeses d'assistència

Quantia total

Igual o superior al 33% i inferior al 65%

3.123 €

3.123 €

Igual o superior al 33% i inferior al 65% i que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda

3.123 €

3.123 €

6.246 €

Igual o superior al 65%

9.369 €

3.123 €

12.492 €