Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Valenciana

(Art 2 bis de Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana)

Els residents de la Comunitat Valenciana aplicaran els següents imports en concepte de mínims del contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat autonòmiques:

Mínim del contribuent

 • 6.105 € anuals amb caràcter general.

 • Més 1.265 € anuals per contribuent major de 65 anys.

 • Addicionalment 1.540 € anuals per contribuent major de 75 anys.

Mínim per descendents

 • 2.640 € anuals pel primer descendent.

 • 2.970 € anuals pel segon.

 • 4.400 € anuals pel tercer.

 • 4.950 € anuals pel quart i següents.

Quan un descendent sigui menor de tres anys, la quantia que correspongui al mínim per descendents, de les indicades anteriorment, s'augmentarà en 3.080 € anuals.

Mínim per ascendents

 • 1.265 € anuals per cada ascendent major de 65 anys o amb discapacitat sigui quin sigui la seva edat.

 • Més 1.540 € anuals per cada ascendent major de 75 anys.

Mínim per discapacitat del contribuent i d'ascendents

 • 3.300 € anuals per cada contribuent o ascendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%.

 • 9.900 € anuals per cada contribuent o ascendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 • Més 3.300 € anuals per cada contribuent o ascendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Mínim per discapacitat

Grau de discapacitat

Discapacitat del contribuent i/o ascendent

Despeses d'assistència

Quantia total

Igual o superior al 33% i inferior al 65%

3.300 €

3.300 €

Igual o superior al 33% i inferior al 65% i que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda

3.300 €

3.300 €

6.600 €

Igual o superior al 65%

9.900 €

3.300 €

13.200 €

Els esmentats imports  no  seran aplicables als contribuents que hagin mort amb anterioritat al 28 d'octubre de 2022.