Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deute tributari d'actes jurídics documentats (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats)

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de 10 de novembre de 2018, el article 15 m) de la LIS estableix que no serà despesa deduïble el deute tributari de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, modalitat Actes Jurídics Documentats, documents notarials, quan es tracti d'escriptures de préstecs amb garantia hipotecària en els que el subjecte passiu sigui prestador (paràgraf segon de l'article 29 del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre).

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en aquest precepte, el contribuent en el període impositiu en què es comptabilitzin les referides despeses no deduïbles fiscalment, haurà de realitzar un ajustament positiu en la casella [01813] «Deute tributari d'actes jurídics documentats (ITP i AJD) (art. 15 m) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.