Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Despeses no deduïbles

L'article 15 de la LIS recull una sèrie de despeses comptables que no es consideren fiscalment deduïbles, per la qual cosa serà necessari realitzar ajustaments al resultat comptable com es detalla a continuació:

 1. Despeses no deduïbles per considerar-se retribució de fons propis
 2. Despeses derivades de la comptabilització de l'impost sobre societats
 3. Multes, sancions i d'altres
 4. Pèrdues del joc
 5. Despeses per donatius i liberalitats
 6. Despeses d'actuacions contràries a l'ordenament jurídic
 7. Operacions realitzades amb jurisdiccions no cooperatives
 8. Despeses financeres derivades de deutes amb entitats del grup
 9. Despeses derivades de l'extinció de la relació laboral o mercantil
 10. Asimetries híbrides
 11. Pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats
 12. Disminució de valor originada per criteri de valor raonable
 13. Deute tributari d'actes jurídics documentats (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats)
 14. Despeses que siguin objecte de la deducció per inversions realitzades per les Autoritats portuàries
 15. Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres