Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Despeses derivades de l'extinció de la relació laboral o mercantil

El article 15 i) de la LIS estableix que no seran deduïbles fiscalment les despeses derivades de l'extinció de la relació laboral, comuna o especial, o de la relació mercantil a què es refereix l'article 17.2.e) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el Patrimoni, o d'ambdues, encara que se satisfacin en diversos períodes impositius, que excedeixin, per a cada perceptor, del més gran dels següents imports:

  • 1 milió d'euros.

  • El import establert amb caràcter obligatori a l'Estatut dels Treballadors, en la seva normativa de desenvolupament o, en el seu cas, en la normativa reguladora de l'execució de sentències, sense que pugui considerar-se com a tal l'establerta en virtut de conveni, pacte o contracte.No obstant això, en els supòsits de acomiadaments col·lectius realitzats de conformitat amb el disposat a l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors, o produïts per les causes previstes en la lletra c) de l'article 52 de l'esmentat Estatut, sempre que, en ambdós casos, es deguin a causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força major, serà l'import establert amb caràcter obligatori a l'esmentat Estatut per a l'acomiadament improcedent.

A aquests efectes, es computen les quantitats satisfetes per altres entitats que formin part d'un mateix grup de societats en què concorrin les circumstàncies que preveu l'article 42 del Codi de comerç, independentment de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en aquest precepte, el contribuent haurà de realitzar en el període impositiu en què comptabilitzi aquestes despeses considerades no deduïbles, un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [01817] «Despeses derivades de l'extinció de la relació laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.