Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Disminució de valor originada per criteri de valor raonable

Per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2017, s'introdueix en el article 15 l) de la LIS una excepció a la regla general establerta per l'article 17.1 de l'esmentada Llei, segons la qual les variacions de valor originades per aplicació del criteri del valor raonable no tindran efectes fiscals mentre no s'hagin d'imputar al compte de pèrdues i guanys.

A aquests efectes, l'article 15 l) del LIS estableix que no seran deduïbles les disminucions de valor originades per aplicació del criteri del valor raonable corresponents a valors representatius de les participacions en el capital o en els fons propis d'entitats que compleixin requisits exigits per l'article 15 k) de l'esmentada Llei, que s'imputin en el compte de pèrdues i guanys, tret que, amb caràcter previ, s'hagi integrat a la base imposable, en el seu cas, un increment de valor corresponent a valors homogenis del mateix import.

Emplenament del model 200

En aplicació de l'establert a l'article 15.l) del LIS, el contribuent haurà d'incloure en la casella [01808] «Disminució de valor originada per criteri de valor raonable (art. 15 l) LIS)» de la pàgina 12 del model 200, l'import de les disminucions de valor originades per aplicació del criteri del valor raonable corresponents a valors representatius de les participacions en el capital o en els fons propis d'entitats que compleixin els esmentats requisits.

Aplicació article 15 k) LIS

Si compleix els dos requisits de l'art. 21.1.a) LIS:

  • Participació ≥ 5% o V. Adq.> 20 M€ (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
  • Antiguitat 1 any

No és necessari que compleixi amb els requisits de l'art. 21.1.a) LIS:

  • Participació ≥ 5% o V. Adq.> 20 M€ (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
  • Antiguitat 1 any
A més, compleix el requisit de l'art. 21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa
a tipus nominal ≥ 10%
Però no compleix el requisit de l'art. 21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa
a tipus nominal < 10%
Llavors, s'aplicarà l'article 15 k) del LIS