Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Despeses no deduïbles per considerar-se retribució de fons propis

El article 15 a) de la LIS estableix que les despeses que representin una retribució dels fons propis no seran fiscalment deduïbles.

A aquests efectes, tindrà la consideració de retribució de fons propis, la corresponent als valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats, amb independència de la seva consideració comptable.

Així mateix, tindran la consideració de retribució de fons propis la corresponent als préstecs participatius atorgats per entitats que formin parteix del mateix grup de societats segons els criteris establerts a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

Important:

Quant als préstecs participatius, la disposició transitòria dissetena del LIS estableix que el disposat a l'article 15 a) del LIS, no resultarà d'aplicació als préstecs participatius atorgats anteriorment a 20 de juny de 2014.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en aquest precepte, el contribuent haurà de realitzar en el període impositiu en què comptabilitzi aquestes despeses considerades no deduïbles, un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [01002] «Despeses no deduïbles per considerar-se retribució de fons propis (art. 15 a) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.