Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Aplicació de la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres

Quan les despeses financeres netes d'un període impositiu d'un any de durada no superin 1 milió d'euros, aquests seran deduïbles fiscalment sense subjecció al límit del 30 per cent del benefici operatiu de l'exercici.I quan el període impositiu tingui una durada inferior a un any, la quantia de despeses financeres netes del mateix deduïbles fiscalment sense l'esmentat límit serà la resultant de multiplicar 1 milió d'euros per la proporció de la durada del període impositiu respecte de l'any.

Les despeses financeres netes no deduïdes podran deduir-se en els períodes impositius següents, conjuntament amb els del període impositiu corresponent, i amb el límit del 30 per cent referit.En cas que les despeses financeres netes del període impositiu no assoleixin l'esmentat límit, la diferència entre aquest i les despeses financeres netes del període impositiu s'addicionarà al límit, respecte de la deducció de les despeses financeres netes en els períodes impositius que concloguin en els 5 anys immediats i successius, fins que es dedueixi l'esmentada diferència.

No ocorre el mateix respecte de l'import d'1 milió d'euros, en la mesura que si les despeses financeres netes d'un exercici no assoleixen l'esmentat import, la diferència entre 1 milió d'euros i la despesa financera neta deduïda en el període impositiu no es pot aplicar en períodes impositius futurs.Tanmateix, l'import d'1 milió d'euros pot assolir-se amb les despeses financeres netes del període impositiu i amb despeses financeres pendents de deduir de períodes impositius anteriors fins a l'esmentat import.

Quant a l'aplicació d'aquesta limitació a les entitats que tributin d'acord amb el disposat a l'article 43 de la LIS, l'article 16.3 del LIS estableix que les despeses financeres netes imputades als socis de les esmentades entitats, es tindran en compte per aquells als efectes de l'aplicació del límit del 30 per cent.

Finalment, en relació amb l'aplicació de la limitació d'en la deducibilidad de les despeses financeres, el article 16.5 del LIS estableix que els despeses financeres derivades de deutes destinats a l'adquisició de participacions en el capital o fons propis de qualsevol tipus d'entitats es deduiran amb el límit addicional del 30 per cent del benefici operatiu de la mateixa entitat que va realitzar l'esmentada adquisició, sense incloure en l'esmentat benefici operatiu el corresponent qualsevol entitat que es fusioni amb aquella en els 4 anys posteriors a l'esmentada adquisició, quan la fusió no apliqui el règim fiscal especial previst al Capítol VII del Títol VII del LIS.Aquestes despeses financeres es tindran en compte, igualment, en el límit a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article.

Les despeses financeres no deduïbles que resultin de l'aplicació del disposat en aquest apartat seran deduïbles en períodes impositius següents amb el límit previst en els apartats 1 i 5 de l'article 16 del LIS.

El límit previst en aquest apartat no resultarà d'aplicació en el període impositiu en què s'adquireixin les participacions en el capital o fons propis d'entitats si l'adquisició es finança amb deute, com a màxim, en un 70 per cent del preu d'adquisició.Així mateix, aquest límit no s'aplicarà en els períodes impositius següents sempre que l'import d'aquest deute es minori, des del moment de l'adquisició, almenys en la part proporcional que correspongui a cada un dels 8 anys següents, fins que el deute assoleixi el 30 per cent del preu d'adquisició.