Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del quadre «Limitació en la deducibilidad de despeses financeres» (pàgina 20 del model 200)

A més de realitzar els ajustaments que corresponguin per l'aplicació de la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres, els contribuents hauran d'emplenar els tres apartats d'aquest quadre de la pàgina 20 del model 200 de la forma que s'explica a continuació.

A tenir en compte:

Les entitats que tributin en el règim de consolidació fiscal i per tant, hagin marcat les caselles [00009] i [00010] de la pàgina 1 del model 200, han de complimentar les dades referides a les caselles [00363] i [00364] «Ajustaments per la limitació en la deducibilidad en despeses financeres (art. 16 LIS)» de la pàgina 12 del model 200 esmentades, però no les dades de la pàgina 20 del model 200, que s'hauran de recollir a les pàgines corresponents del model 220.

1.Limitació en la deducibilidad de despeses financeres.Art. 16 LIS (exclosos aquells a què es refereix l'art. 15 g), h) i 15 bis LIS)

En aquest apartat es detallen a les caselles [01240] a [01259] els diferents conceptes classificats en les lletres a) a m) que l'entitat haurà de complimentar en el seu cas, en aplicació de les diferents regles que sobre la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres estableix l'article 16 del LIS.

Tots aquests conceptes, que en determinats casos comporten la realització d'operacions aritmètiques, es divideixen en aquest apartat a dos blocs:un, que es correspon amb l'aplicació del límit addicional establert per a les despeses financers derivats de deutes destinats a l'adquisició de participacions en el capital o fons propis de qualsevol tipus d'entitats establert als articles 16.5 i/o 83 del LIS (caselles [01240] a [01244]);i un altre, que es refereix a l'aplicació del límit establert per a les despeses financeres netes regulat a l'article 16.1 i 2 del LIS (caselles [01245] a [01259]).

A tenir en compte:

Si les despeses financeres netes deduïbles en el període (generats en el mateix període i en períodes anteriors aplicats) són inferiors al 30 per cent de [i1+i2+i3+i4+i5], i a 1.000.000 € l'import a consignar a la casella [01249] és el 30 per cent de [a-b-c-d + i] i si són superiors a 1.000.000 € l'import a consignar a la casella [01249] és el major de 30 per cent de [i1+i2+i3+i4+i5] o 1.000.000 €.

El límit de 1.000.000 € s'ha de prorratejar, en el seu cas, en funció dels dies del període impositiu respecte de l'any.

Quant a la casella [01248], si els ingressos financers del període impositiu derivats de la cessió de capitals propis (casella [01247]) són superiors a les despeses financeres del període impositiu excloses aquells que es refereixen les lletres g) i h) de l'article 15 i l'article 15 bis del LIS, a les despeses financeres del període impositiu no afectades per l'article 16.5 i 83 del LIS, a les despeses financeres del període impositiu derivades de deutes per adquisició de participacions afectades pels articles 16.5 i 83 del LIS i a les despeses financers nets del període no deduïbles per aplicació del límit dels articles 16.5 i 83 del LIS (caselles [01246], [01245], [01240] i [01243], respectivament), l'import a consignar a la casella [01248] és zero.

2.Limitació en la deducibilidad de despeses financeres.Despeses financeres pendents de deduir

En aquest apartat l'entitat haurà de consignar:

 • A la columna «Pendent d'aplicació al principi del període.Per límit 16.5 i 83 LIS», s'haurà d'incloure les despeses financers derivats de deutes destinats a l'adquisició de participacions en el capital o fons propis de qualsevol tipus d'entitats generats en els períodes impositius corresponents a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 respectivament, i que al principi del període impositiu objecte de declaració, estan pendents de deduir per aplicació de la limitació regulada als articles 16.5 i 83 del LIS.

  Les files corresponents als exercicis 2012, 2013, 2014 i 2021(**) de generació de les despeses financeres pendents d'aplicació, romandran tancades per al període impositiu 2021, per la qual cosa no s'hauran de complimentar.

 • A la columna «Pendent d'aplicació al principi del període.Resta», l'entitat haurà d'incloure les despeses financeres netes generades en els períodes impositius 2012 a 2020, i que al principi del període impositiu objecte de declaració estan pendents de deduir per aplicació del límit establert a l'article 16.1 del LIS;així com les despeses financers derivats de deutes destinats a l'adquisició de participacions en el capital o fons propis de qualsevol tipus d'entitats generats en els esmentats períodes que complint el límit establert als articles 16.5 i 83 del LIS, no van ser deduïbles en períodes impositius anteriors per aplicació del límit previst a l'article 16.1 de l'esmentada norma.

  La «fila 2021(**)» de generació de les despeses financeres pendents d'aplicació, romandrà tancada per al període impositiu 2021, per la qual cosa no s'haurà de complimentar.

  A les caselles [01188], [01193], [01198], [01203], [01463], [01737], [01978], [02254] i [02400], l'entitat consignarà les despeses financers generats en els períodes impositius corresponents a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 respectivament, que estiguin pendents de deduir en el període objecte de declaració d'acord amb l'assenyalat en el paràgraf anterior.

 • A la columna «Aplicat en aquesta liquidació», l'entitat haurà de consignar l'import que de les despeses financers generats en els períodes impositius 2012 a 2020 pendents de deduir recollits a la columna «Pendent d'aplicació al principi del període», aplic en el període impositiu objecte de declaració.

 • A la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs.Per límit 16.5 i 83 LIS», l'entitat consignarà les despeses financeres pendents d'aplicació en períodes impositius futurs generats, d'acord a l'establert anteriorment, en els períodes impositius 2015 a 2020, respectivament.

  Les files corresponents als exercicis 2012, 2013, i 2014 de generació de les despeses financeres pendents d'aplicació, romandran tancades per al període impositiu 2021, per la qual cosa no s'hauran de complimentar.

 • A la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs.Resta», s'inclouran les despeses financers nets pendents de deduir en períodes impositius futurs, que no hagin estat objecte de deducció en els períodes impositius 2012 a 2020 per aplicació del límit establert a l'article 16.1 del LIS, i, així mateix, les despeses financers derivats de deutes destinats a l'adquisició de participacions en el capital o fons propis de qualsevol tipus d'entitats, que complint el límit dels articles 16.5 i 83 del LIS, estiguin pendents de deduir per aplicació del límit establert a l'article 16.1 de l'esmentada norma.

Nota comuna a l'emplenament d'aquest apartat 2:

Aquest apartat només s'emplenarà quan s'apliquin en l'exercici, imports corresponents a l'excés de límits de benefici operatiu procedents d'exercicis anteriors, o quan hagi de figurar algun import a la columna que recull els excessos sobre el límit de benefici operatiu pendents d'aplicar en períodes futurs.

La «fila 2021(*)» només es complimentarà quan l'entitat tingui despeses financeres netes pendents d'aplicació en períodes impositius futurs, que s'hagin generat en un altre període impositiu iniciat el 2021, però inferior a 12 mesos i previ al declarat.

La «fila 2021(**)» només es complimentarà quan l'entitat tingui despeses financeres pendents d'aplicació en períodes impositius futurs, meritats en el mateix període impositiu, deduïbles en els pròxims períodes impositius.

3.Pendent d'addició per límit benefici operatiu no aplicat

Les quantitats a consignar en aquest apartat de la pàgina 20 del model 200 seran les que en tots i cada un dels casos es corresponguin amb la diferència, entre el límit establert en l'apartat 1 de l'article 16 del LIS i les despeses financeres netes, a què es refereix l'apartat 2 d'aquest article i d'acord amb el disposat en aquest últim apartat:

 • A la columna «Import generat.Pendent d'aplicació al principi del període», l'entitat consignarà l'import generat en els períodes impositius 2016 a 2020, que estigui pendent d'aplicació a l'inici del període impositiu objecte de declaració.

 • A la columna «Aplicat en aquesta liquidació», s'haurà d'incloure la part dels imports consignats a la columna anterior «Import generat.Pendent d'aplicació al principi del període» corresponents als períodes impositius 2016 a 2020, que s'apliqui en el període impositiu objecte de declaració.

 • A la columna «Arracada d'aplicació en períodes futurs», l'entitat consignarà la diferència positiva entre els imports relatius als períodes impositius 2016 a 2020, que s'han consignat a les columnes «Import generat.Pendent d'aplicació al principi del període» i «Aplicat en aquesta liquidació». La quantitat que resulti es podrà aplicar en períodes impositius futurs.

  La fila d'aquesta columna corresponent a l'exercici 2016 de generació dels imports pendents d'addició per límit del benefici operatiu no aplicat que queden pendents per a la seva aplicació en períodes futurs, romandrà tancada per al període impositiu 2021, per la qual cosa no s'hauran de complimentar.

Nota comuna a l'emplenament d'aquest apartat 3:

Aquest apartat només s'ha d'emplenar quan s'apliquin en l'exercici excés de límits de benefici operatiu procedents d'exercicis anteriors o quan hagi de figurar algun import a la columna que recull els excessos sobre el límit de benefici operatiu pendents d'aplicar en períodes futurs.

La «fila 2021(*)» només es complimentarà quan l'entitat tingui pendent d'addició per límit del benefici operatiu no aplicat per un altre període impositiu iniciat el 2021, però inferior a 12 mesos i previ al declarat.

La «fila 2021(**)» només es complimentarà quan l'entitat tingui pendent d'addició per límit del benefici operatiu no aplicat, generat en el mateix període impositiu, aplicable en els pròxims períodes impositius.