Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Integració en la base imposable de les despeses no deduïbles fiscalment

El article 11.12 de la LIS estableix que les dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el contribuent, no deguts per entitats de dret públic i la deducibilidad del qual no es produeixi per aplicació del disposat a l'article 13.1.a) d'aquesta Llei, així com els derivats de l'aplicació dels apartats 1 i 2 de l'article 14 d'aquesta Llei, corresponents a dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, en el seu cas, prejubilació, que hagin generat actius per impost diferit, als quals resulti d'aplicació el dret establert a l'article 130 d'aquesta Llei, s'integraran a la base imposable d'acord amb l'establert en aquesta Llei, amb el límit del 70 per cent de la base imposable positiva prèvia a la seva integració, a l'aplicació de la reserva de capitalització establerta a l'article 25 d'aquesta Llei i a la compensació de bases imposables negatives.

En aquest article es regula la integració en la base imposable d'una sèrie de despeses que no van ser deduïbles fiscalment en el període impositiu en què es van comptabilitzar per aplicació dels criteris d'imputació establerts per la normativa de l'Impost sobre Societats, i que per aquest motiu, van generar actius per impost diferit susceptibles de convertir-se en crèdit exigible davant l'Administració Tributària.La integració en la base imposable d'aquestes despeses no deduïbles fiscalment, s'haurà de realitzar tenint en compte els límits que s'expliquen en l'apartat següent.

Emplenament del model 200

Per integrar a la base imposable aquestes despeses no deduïbles fiscalment així que s'estableix a l'article 11.12 del LIS, caldrà realitzar una sèrie d'ajustaments que es recolliran en les caselles [00415] i [00211] «Pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (arts.14.1 i 14.2 LIS) als que es refereix l'art. 11.12 i DT 33a.1 LIS» de la pàgina 12 del model 200:

 • En la casella [00415] d'augments s'ha de consignar l'import de les dotacions a què es refereix l'article 11.12 del LIS que tenen la consideració de despesa comptable en el període impositiu objecte de declaració, però que no són deduïbles fiscalment segons el previst als articles 13.1.a), 14.1 i 14.2 del LIS.

 • Quan en períodes impositius posteriors es produeixin les circumstàncies recollides als articles 13.1.a), 14.1 i 14.2 del LIS perquè aquestes despeses siguin fiscalment deduïbles, s'haurà de realitzar un ajustament negatiu en la casella [00211].

  A tenir en compte:

  Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure a la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a efectes de determinar l'aplicació dels límits establerts a l'article 11.12 del LIS.

  A aquests efectes, en complimentar la casella [00211] s'obrirà una finestra de desglossament (excepte en els supòsits que ja s'hagi complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), en la qual el contribuent haurà d'indicar si l'import net de la xifra de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha estat inferior a 20 milions, almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o almenys de 60 milions d'euros.L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

  L'opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per determinar els límits en el càlcul de la compensació de bases imposables negatives, de la compensació de quotes negatives per pèrdues de les cooperatives i de les deduccions per doble imposició, per la qual cosa una vegada emplenat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en altres pantalles.

  Recordi:

  En aquestes caselles [00415] i [00211] «Pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (arts.14.1 i 14.2 LIS) als que es refereix l'art. 11.12 i DT 33è.1 LIS» s'ha de consignar les dotacions a què es refereix l'article 11.12 del LIS, però sense tenir en compte els límits d'integració en la base imposable d'aquestes despeses establerta a l'esmentat article.Aquests límits s'inclouran en les caselles [00416] i [00543] «Aplicació del límit de l'art. 11.12 LIS a les pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, de la forma que s'explica en l'apartat següent.

  Aquestes caselles [00415] i [00211] no han de ser complimentades per les societats cooperatives, que, al seu lloc, complimentaran les caselles [00210] i [00480] «Pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS) als que es refereix l'art. 11.12 LIS (convertida en quota)» de la pàgina 14 del model 200.