Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Límits en la integració en la base imposable d'aquestes despeses no deduïbles fiscalment en el moment de la seva comptabilització

Com ja hem vist en a l'apartat anterior, les despeses que no van ser deduïbles en el període impositiu en què es van comptabilitzar a què es refereix l'article 11.12 de la LIS, es integraran a la base imposable del període impositiu en què es compleixin les condicions per a la deducibilidad fiscal d'acord amb l'establert en la normativa de l'Impost sobre Societats, tenint en compte els següents límits:

 1. Segons el disposat en el primer paràgraf del article 11.12 del LIS, aquestes despeses s'integraran en la base imposable d'acord amb l'establert en aquesta Llei, amb el límit del 70 per cent de la base imposable positiva prèvia a la seva integració, a l'aplicació de la reserva de capitalització establerta a l'article 25 d'aquesta Llei i a la compensació de bases imposables negatives.

  En relació amb el límit del 70 per cent, la disposició addicional quinzena del LIS estableix que, per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2016, els contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals sigui almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu, substituiran l'esmentat límit pels següents:

  • el 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions d'euros.

  • el 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis sigui almenys de 60 milions d'euros.

  Les quantitats no integrades en un període impositiu seran objecte d'integració en els períodes impositius següents amb el mateix límit.A aquests efectes, s'integraran en primer lloc les dotacions corresponents als períodes impositius més antics.

 2. Per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2016, segons el disposat en el article 130.1 i la disposició transitòria trenta-tresena del LIS, el límit establert a l'article 11.12 del LIS per a la integració en la base imposable de les despeses que no van ser fiscalment deduïbles en el període impositiu en què es van comptabilitzar, només s'aplicarà sobre aquells que van generar actius per impost diferit susceptibles de ser convertits en crèdit davant l'Administració Tributària, per un import igual a la quota líquida positiva corresponent al període impositiu de generació d'aquells.

Emplenament del model 200

L'aplicació del límit establert en article 11.12 del LIS en la integració en la base imposable d'aquestes despeses que no van ser deduïbles en el període impositiu en què es van comptabilitzar i que van generar actius per impost diferit, dona lloc a la realització d'ajustaments que es recolliran en les caselles [00416] i [00543] «Aplicació del límit de l'art. 11.12 LIS, a les pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (arts.14.1 i 14.2 del LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

 • En el període impositiu en què aquestes despeses siguin fiscalment deduïbles a més de consignar el seu import en la casella [00211], s'haurà de complimentar la casella [00416] amb l'import d'aquestes despeses la deducibilidad de les quals no és aplicable en l'esmentat període per excedir del límit previst en el primer paràgraf de l'article 11.12 del LIS.És a dir, en la casella [00416] haurà de figurar la diferència entre l'import consignat en la casella [00211] i l'import corresponent al límit previst a l'esmentat article.

 • Respecte a les despeses que no han estat integrades a la base imposable en el període impositiu que van ser deduïbles per excedir del límit establert en el primer paràgraf de l'article 11.12 del LIS, s'hauran d'integrar en els períodes impositius immediats següents en la casella [00543], tenint en compte igualment el mateix límit.A això efectes, el paràgraf segon de l'article 11.12 del LIS estableix que s'integraran en primer lloc les dotacions corresponents als períodes impositius més antics.

  A tenir en compte:

  Les caselles [00416] i [00543] «Aplicació del límit de l'art. 11.12 LIS, a les pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (arts.14.1 i 14.2 del LIS)» no han de ser complimentades per les societats cooperatives, que complimentaran, al seu lloc, les caselles [00408] i [01037] «Aplicació del límit de l'art. 11.12 LIS a les pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS)» de la pàgina 14 del model 200.