Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS)

Segons el disposat a l'article 19.1 de la LIS, s'integrarà a la base imposable la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials que siguin propietat d'una entitat resident en territori espanyol que trasllada la seva residència a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu que hagi celebrat un acord amb Espanya o amb la Unió Europea sobre assistència mútua en matèria de cobrament de crèdits tributaris que sigui equivalent a l'assistència mútua prevista en la Directiva 2010/24/UE del Consell, de 16 de març de 2010, excepte que els esmentats elements patrimonials quedin afectats a un establiment permanent situat en territori espanyol de l'esmentada entitat.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, se substitueix la possibilitat que tenia el contribuent de ajornar el pagament del deute tributari resultant d'integrar a la base imposable la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials propietat de l'entitat resident en territori espanyol que trasllada la seva residència a un Estat Membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu que hagi celebrat un acord amb Espanya o amb la Unió Europea sobre assistència mútua en matèria de cobrament de crèdits tributaris, per la possibilitat de fraccionar l'esmentat pagament, també a sol·licitud del contribuent, per cinquenes parts anuals iguals.

En el cas de canvi de residència, transferència a Espanya d'elements patrimonials o activitats que, d'acord amb el previst a l'article 5 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016, hagin estat objecte d'una imposició de sortida en un Estat membre de la Unió Europea, el valor determinat per l'Estat membre de sortida tindrà la consideració de valor fiscal a Espanya, tret que no reflecteixi el valor de mercat.

Finalment, s'ha de tenir en compte que no s'integrarà a la base imposable, la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials transferits, que estiguin relacionats amb el finançament o lliurament de garanties o per complir requisits prudencials de capital o a efectes de gestió de liquiditat, sempre que es prevegi que han de tornar a territori espanyol per afectar-se en el termini màxim d'un any a un establiment permanent situat a Espanya.

Emplenament del model 200

En els suposats de canvi de residència a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu en els termes exposats en l'apartat anterior, s'haurà d'incloure en les caselles [01572] i [01573] «Canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, l'import del deute tributari que resulti d'integrar a la base imposable la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials transferits.

Recordi:

Aquestes caselles s'hauran d'emplenar amb l'import de la diferència de valor esmentada, fins i tot en el cas que no s'opti per fraccionar el pagament en els termes previstos en l'article 19.1 LIS.

Quan el contribuent opti per fraccionar el pagament del deute tributari resultant de l'aplicació de l'article 19.1 del LIS, haurà d'exercir l'esmentada opció marcant en la declaració de l'impost corresponent al període impositiu conclòs en ocasió del canvi de residència, la casella [00037] «Opció de fraccionament art. 19.1 LIS» de la pàgina 1 del model 200.

Per realitzar el pagament dels diferents terminis de fraccionament, s'haurà de complimentar l'apartat «Opció de fraccionament art. 19.1 LIS» de la pàgina 14 bis del model 200.