Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del quadre «Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària» (art. 130, DONA 13a i DT 33 LIS) (pàgina 20 ter del model 200)

En relació amb el procediment de conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària, el contribuent haurà de complimentar el quadre «Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130, DONA 13a i DT 33 LIS)» de la pàgina 20 ter del model 200, de la forma en què es detalla a continuació:

1.Actius per impost diferit (AID).DT 33è i DONA 13è LIS

En la disposició transitòria trenta-tresena del LIS s'estableix un règim transitori per a la conversió dels actius per impost diferit generats en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2016 en crèdit exigible davant l'Administració tributària.

En l'esmentada disposició s'estableix un tractament diferent a l'exercici del dret de conversió en crèdit exigible davant de l'Administració tributària regulat a l'article 130 del LIS per a aquests actius, segons el seu període de generació:

. Actius per impost diferit generats abans d'1 de gener de 2008

En l'apartat 1 de la disposició transitòria trenta-tresena del LIS s'estableix que aquests actius tindran dret a la conversió en crèdit exigible davant de l'Administració tributària amb independència de l'import de la quota líquida positiva del període impositiu en què es van generar.

Actius per impost diferit generats en els períodes transcorreguts entre 2008 i 2015

En l'apartat 2 de la disposició transitòria trenta-tresena del LIS s'estableix que en el cas de què la diferència entre el import dels actius per impost diferit que es refereix l'apartat 1 de l'esmentada disposició i la suma agregada de les quotes líquides positives d'aquest Impost, corresponents als períodes impositius transcorreguts entre els anys 2008 y 2015 sigui positiva, l'aplicació del disposat a l'article 130 del LIS requerirà que la entitat satisfaci, respecte de l'esmentada diferència, la prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària.L'esmentada prestació haurà de ser satisfeta en tots els períodes impositius en què es registrin els referits actius per impost diferit.

La prestació patrimonial està regulada en la disposició addicional tretzena del LIS, que estableix que l'import de la prestació serà el resultat d'aplicar el 1,5 per cent a l'import total dels esmentats actius existent l'últim dia del període impositiu corresponent a l'Impost sobre Societats de l'entitat.

L'esmentada prestació es meritarà el dia d'inici del termini voluntari de declaració per aquest Impost, coincidint el seu termini d'ingrés amb l'establert per a l'autoliquidació i ingrés d'aquest Impost.

El ingrés de la prestació patrimonial es realitzarà mitjançant la presentació del model 221 d'autoliquidació de la prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària, aprovada per l'Ordre HFP/550/2017, de 15 de juny.

Finalment, en relació amb els contribuents que apliquin el disposat en aquesta disposició transitòria trenta-tresena del LIS, l'apartat 6 de l'esmentada disposició transitòria trenta-tresena del LIS estableix per a aquests contribuents la obligació de subministrar la següent informació:

 1. Importi total dels actius per impost diferit a què es refereix l'apartat 1 d'aquesta disposició.

 2. Importi total de la suma agregada de les quotes líquides positives d'aquest Impost, corresponents als períodes impositius transcorreguts entre els anys 2008 i 2015.

 3. Import total i any de generació dels actius per impost diferit a què es refereix la lletra a) anterior, als que, al seu torn, els resulti d'aplicació l'apartat 2 d'aquesta disposició.

 4. Import total i any de generació dels actius per impost diferit a què es refereix la lletra a) anterior als que no resulti d'aplicació l'apartat 2 d'aquesta disposició, especificant, en el seu cas, els derivats de l'aplicació de l'apartat 4 d'aquesta disposició.

Emplenament en el model 200 de l'apartat «Actius per impost diferit (AID).DT 33è i DONA 13è LIS» (pàgina 20 ter del model 200)

Per complir l'obligació esmentada en els paràgrafs anteriors, els contribuents han d'emplenar aquest apartat de la forma que es detalla a continuació:

 • A la columna «Importi total AID pendents d'aplicació al principi del període (DT 33è.1 i 6 a) LIS)», es consignarà en les caselles [01524] i [01529] l'import total dels actius per impost diferit generats en els períodes impositius 2007 i anteriors i en els transcorreguts entre 2008 i 2015, respectivament, que estiguin pendents d'aplicació al principi del període impositiu objecte de declaració, en els termes establerts en l'apartat 1 i en la lletra a) de l'apartat 6 de la disposició transitòria trenta-tresena del LIS.

 • A la columna «Quota líquida positiva» es consignarà en la casella [01530], l'import de la suma agregada de les quotes líquides positives de l'Impost sobre Societats corresponents als períodes impositius transcorreguts entre els anys 2008 i 2015.

  A tenir en compte:

  L'emplenament de la casella corresponent a la fila «2007 i anteriors» queda bloquejada, a causa que segons el disposat en l'apartat 1 de la disposició transitòria trenta-tresena del LIS, el dret a la conversió dels actius per impost diferit generats en aquells períodes es pot exercir amb independència de l'import de la quota líquida positiva del període en què es van generar.

  També queda bloquejat l'emplenament de la casella corresponent al total d'aquesta columna.

 • A la columna «AID aplicats en el període (per integració de dotacions en la liquidació)», es consignarà en les caselles [01525] i [01590] l'import dels actius per impost diferit generats abans d'1 de gener de 2008 i en els transcorreguts entre 2008 i 2015, respectivament, que s'apliquin en el període impositiu objecte de declaració per integració en la base imposable de les dotacions que els van generar en els termes establerts per l'article 11.12 del LIS.

 • A la columna «AID convertits en crèdit exigible en el període», es consignarà en les caselles [01526] i [01591] l'import dels actius per impost diferit generats abans d'1 de gener de 2008 i en els transcorreguts entre 2008 i 2015, respectivament, convertits en crèdit exigible en el període impositiu objecte de declaració en els termes establerts per l'article 130 del LIS.

Dins d'aquest apartat «Actius per impost diferit (AID).DT 33è i DONA 13è LIS», al bloc «AID pendents d'aplicació en períodes futurs», es consignaran els imports corresponents als actius per impost diferit que no s'han aplicat o convertit en el període impositiu objecte de declaració i que, per tant, queden pendents de la seva aplicació en períodes futurs:

 • A la columna «Amb prestació patrimonial (DT 33è.6 c) LIS)», es consignarà de l'import total dels actius per impost diferit consignats a la columna «Import total AID pendents d'aplicació al principi del període (DT 33è.1 i 6 a) LIS)», sobre el que s'haurà de treure aquelles quantitats corresponent als actius per impost diferit que hagin estat aplicades en el període (per integració de dotacions en la liquidació) i els actius per impost diferit convertits en crèdit exigible en el període, l'import sobre el qual correspongui satisfer la prestació patrimonial per conversió dels esmentats actius en els termes establerts en l'apartat 2 de la disposició transitòria trenta-tresena del LIS.

  A aquests efectes, en la casella [01531] es consignarà l'import sobre el que correspongui satisfer la prestació patrimonial per la conversió dels actius per impost diferit generats en els períodes impositius transcorreguts entre 2008 i 2015.

  A tenir en compte:

  L'emplenament de la casella corresponent a la fila «2007 i anteriors» queda bloquejada, a causa que, segons el disposat en la disposició transitòria trenta-tresena del LIS, els actius per impost diferit generats en exercicis anteriors a 1 de gener de 2008, poden convertir-se en crèdit exigible sense haver de satisfer la prestació patrimonial.

 • A la columna «Sense prestació patrimonial (DT 33è.6 d) LIS)» es consignarà de l'import total dels actius per impost diferit consignats a la columna «Import total AID pendents d'aplicació al principi del període (DT 33è.1 i 6 a) LIS)», sobre el que s'haurà de treure aquelles quantitats corresponent als actius per impost diferit que hagin estat aplicades en el període (per integració de dotacions en la liquidació) i els actius per impost diferit convertits en crèdit exigible en el període, l'import sobre el qual no correspongui satisfer la prestació patrimonial per conversió dels esmentats actius en els termes establerts en els apartats 1 i 2 de la disposició transitòria trenta-tresena del LIS.

  A aquests efectes, en les caselles [01527] i [01532] es consignarà tot l'import sobre el que no correspon satisfer la prestació patrimonial per conversió dels actius per impost diferit generats en els períodes impositius iniciats abans de l'1 de gener de 2008 i en els transcorreguts entre 2008 i 2015, respectivament.

 • A la columna «Sense prestació patrimonial.Minoració prestació per excés quota altres períodes iniciats a partir de 2016 (DT 33è.4 i 6 d) LIS)» es consignarà en la casella [01533] l'import dels actius per impost diferit generats en els períodes impositius transcorreguts entre 2008 i 2015 que derivin de l'aplicació de l'apartat 4 de la disposició transitòria trenta-tresena del LIS.

  En aquesta columna es consignarà aquella part dels actius per impost diferit que en el seu origen estaven obligats per aplicació del disposat en l'apartat 2 de la disposició transitòria trenta-tresena del LIS, a satisfer la prestació patrimonial per poder ser convertits en crèdit exigible davant l'Administració tributària, i que com a conseqüència de l'aplicació de l'apartat 4 de l'esmentada disposició, queden fora de l'obligació de satisfer l'esmentada prestació.

  A tenir en compte:

  Respecte a l'aplicació de l'excés de quota líquida positiva generat en un determinat període davant els actius per impost diferit generats en el mateix, regulat en el paràgraf segon de l'article 130.1 del LIS, que s'apliquin a actius de la mateixa naturalesa generats en els períodes impositius de 2008 a 2015 (DT 33è.4 del LIS), haurà de consignar-se en l'apartat «Excés quota líquida positiva (art. 130.1 i DT 33è.4 LIS)» de la pàgina 20 ter del model 200, a la columna denominada «Excés de quota líquida positiva aplicat en períodes impositius de 2008 a 2015 (DT 33è.4 LIS)» desglossats per any de generació.

  L'emplenament de la casella corresponent a la fila «2007 i anteriors» queda bloquejada, a causa que, segons el disposat en la disposició transitòria trenta-tresena del LIS, els actius per impost diferit generats en exercicis anteriors a 1 de gener de 2008, poden convertir-se en crèdit exigible sense haver de satisfer la prestació patrimonial.

 • A la columna «Importi total AID pendents (DT 33è.1 i 6 a) LIS)» es consignarà l'import total dels actius per impost diferit amb dret a conversió en crèdit exigible segons el disposat a l'article 130 i en la disposició transitòria trenta-tresena del LIS, que no s'hagin aplicat en el període impositiu objecte de declaració per integració de dotacions en la liquidació, ni s'hagin convertit en crèdit exigible en el període, quedant per tant pendent d'aplicació en períodes futurs.El seu import resultarà de l'agregació de les tres columnes anteriors, integrants del bloc «AID pendents d'aplicació en períodes futurs».

  A aquests efectes, en les caselles [01528] i [01534] es consignarà l'import total dels esmentats actius generats en períodes impositius iniciats abans d'1 de gener de 2008 i en els transcorreguts entre 2008 i 2015, respectivament.

2.Actius per impost diferit (AID).Art. 130 LIS

Segons s'estableix en el primer paràgraf de l'article 130.1 del LIS per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2016, els actius per impost diferit corresponents a les dotacions a què es refereix l'article 11.12 del LIS podran convertir-se en un crèdit exigible davant l'Administració tributària, per un import igual a la quota líquida positiva corresponent al període impositiu de generació d'aquells, sempre que es de qualsevol de les circumstàncies següents assenyalades a l'article 130.2 del LIS:

 • Que el contribuent registri pèrdues comptables en els seus comptes anuals, auditats i aprovats per l'òrgan corresponent.

  En aquest supòsit, l'import dels actius per imposat diferit objecte de conversió estarà determinat pel resultat d'aplicar sobre el total dels mateixos, el percentatge que representin les pèrdues comptables de l'exercici respecte de la suma de capital i reserves.

 • Que l'entitat sigui objecte de liquidació o insolvència judicialment declarada.

Segons el disposat en el segon paràgraf de l'article 130.1 del LIS, quan el import de la quota líquida positiva d'un determinat període impositiu sigui superior a l'import dels actius per impost diferit generats en el mateix que es refereix el primer paràgraf de l'article 130.1 del LIS, l'entitat podrà tenir el dret a la conversió en crèdit exigible davant l'Administració tributària previst a l'article 130 del LIS, per un import igual a l'excés, respecte d'aquells actius de la mateixa naturalesa generats en períodes impositius anteriors o en els 2 períodes impositius posteriors.

També es convertiran en un crèdit exigible davant l'Administració tributària els actius per impost diferit pel dret a compensar en exercicis posteriors les bases imposables negatives, quan aquells siguin conseqüència d'integrar a la base imposable les dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors, així com les dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, en el seu cas, prejubilació, que van generar els actius per impost diferit a què s'ha fet referència en el primer paràgraf d'aquest apartat.

La conversió dels actius per impost diferit referits en aquest apartat en un crèdit exigible davant l'Administració tributària es produirà en el moment de la presentació de l'autoliquidació de l'Impost sobre Societats corresponent al període impositiu en què s'hagin produït les circumstàncies assenyalades anteriorment.

L'esmentada conversió determinarà que el contribuent pugui optar per sol·licitar el seu abonament a l'Administració tributària o per compensar els esmentats crèdits amb altres deutes de naturalesa tributària de caràcter estatal que el mateix contribuent generi a partir del moment de la conversió, d'acord al procediment i en el termini establerts en el article 69 del RIS.

D'altra banda, els actius per impost diferit podran bescanviar-se per valors de Deute Públic, una vegada transcorregut el termini de divuit anys, computat des de l'últim dia del període impositiu en què es produeixi el registre comptable de tals actius.

En relació amb els contribuents que apliquin el disposat en aquest article 130 del LIS, l'article 130.6 del LIS estableix per als mateixos la obligació de subministrar la següent informació:

 1. Import total dels actius per impost diferit corresponents a dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el contribuent, no deguts amb entitats de dret públic i la deducibilidad del qual no es produeixi per aplicació del disposat a l'article 13.1.a) del LIS, així com els derivats de l'aplicació dels apartats 1 i 2 de l'article 14 del LIS, corresponents a dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, en el seu cas, prejubilació.

 2. Import total i any de generació dels actius per impost diferit a què es refereix la lletra a) anterior respecte dels quals l'entitat té el dret establert en aquest article, especificant aquells a què es refereix, en el seu cas, el segon paràgraf de l'article 130.1 del LIS.

 3. Import total i any de generació dels actius per impost diferit a què es refereix la lletra a) anterior respecte dels quals l'entitat no té el dret establert en aquest article.

Emplenament en el model 200 de l'apartat «Actius per impost diferit (AID).Art. 130 LIS» (pàgina 20 ter del model 200)

Per complir l'obligació esmentada en els paràgrafs anteriors, els contribuents han d'emplenar aquest apartat de la forma que es detalla a continuació:

 • A la columna «Import total AID (art. 130.6 a) LIS) pendents d'aplicació al principi del període/generats en el mateix període», es consignarà a les caselles [01542], [01552], [01754], [02100], [02268] i [01117], els imports dels actius per impost diferit generats el 2016, el 2017, el 2018, el 2019, el 2020 i el 2021, respectivament, que estiguin pendents d'aplicar, en els termes de l'article 130.6 del LIS.

 • A la columna «Quota líquida positiva», es consignarà a les caselles [01543], [01553], [01755], [02101], [02269] i [01118], els imports de les quotes líquides positives de l'Impost sobre Societats corresponents a 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament.

Dins d'aquest apartat «Actius per impost diferit (AID).Art. 130 LIS», el bloc «AID pendents d'aplicació al principi del període/generats en el mateix període», es complimentarà de la següent forma:

 • A la columna «Amb dret a conversió en crèdit exigible (art. 130.6 b) LIS)» es consignarà a les caselles [01544], [01554], [01756], [02102], [02270] i [01119], l'import relatiu als actius per impost diferit amb dret a conversió per un import igual a la quota líquida positiva corresponent als períodes impositius 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 de generació dels mateixos, respectivament, que són una part dels actius per impost diferit de l'article 130.6 b) del LIS.

 • A la columna «Amb dret a conversió en crèdit exigible per excés quota altres períodes (art. 130.1 i 6 b) LIS)» es consignarà a les caselles [01545], [01555], [01757], [02103], [02271] i [01120], l'import relatiu als actius per impost diferit generats el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament, que hagin adquirit el dret a conversió per aplicació de l'excés de quota d'altres períodes, tal com estableix el paràgraf segon de l'article 130.1 del LIS, i l'emplenament independent del qual estableix l'article 130.6 b) del LIS.

  A tenir en compte:

  L'aplicació d'aquests excessos de quota líquida positiva corresponents a altres períodes ha de reflectir-se de forma correlativa a la columna «Excés de quota líquida positiva aplicat en períodes impositius iniciats a partir de 2016 (art 130.1 paràgraf 2n LIS)» de l'apartat «Excés de quota líquida positiva (art. 130.1 i DT 33è.4 LIS)» que es troba al final de la pàgina 20 ter del model 200.

 • A la columna «Sense dret a conversió en crèdit exigible (art. 130.6 c) LIS)» es consignarà a les caselles [01546], [01556], [01758], [02104], [02272] i [01121], l'import total dels actius per impost diferit generats el 2016, el 2017, el 2018, el 2019, el 2020 i el 2021, respectivament, sobre els quals no es pot exercir el dret de conversió en crèdit exigible, segons el disposat a l'article 130.6 c) del LIS.

 • A la columna «AID aplicats en el període (per integració dotacions en la liquidació)» es consignarà a les caselles [01547], [01753], [01994], [02267] i [02417], l'import dels actius per impost diferit aplicats per la integració en la liquidació de les dotacions corresponents als períodes impositius 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, respectivament, que l'entitat tenia pendent d'integrar al principi del període objecte de declaració.

 • A la columna «AID convertits en crèdit exigible en el període» es consignarà a les caselles [01548], [01557], [01759], [02105], [02273] i [01122], l'import dels actius per impost diferit generats el 2016, el 2017, el 2018, el 2019, el 2020 i el 2021, respectivament, i convertits en crèdit exigible en el període impositiu objecte de declaració.

Dins d'aquest apartat «Actius per impost diferit (AID).Art. 130 LIS», el bloc «AID pendents d'aplicació en períodes futurs», s'emplenarà de la següent forma:

 • A la columna «Amb dret a conversió en crèdit exigible (art. 130.6 b) LIS)» es consignaran els imports dels actius per impost diferit pendents d'aplicació en períodes futurs que tinguin dret a conversió per suficiència de quota líquida positiva corresponent al període impositiu de la seva generació, d'acord amb l'establert en el paràgraf primer de l'article 130.1 del LIS.

  Són aquells actius per impost diferit recollits a la columna «Amb dret a conversió en crèdit exigible (art. 130.6 b) LIS)» del bloc «AID pendents d'aplicació al principi del període/generats en el mateix període, una vegada deduïts els actius per impost diferit aplicats en el període per integració de dotacions en la liquidació i els actius per impost diferit convertits en crèdit exigible en el període.

  A aquests efectes, a les caselles [01549], [01558], [01760], [02106], [02274] i [01131], es consignarà l'import d'aquells actius per impost diferit generats el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament, pendents d'aplicació en períodes futurs, que tinguin dret a conversió per suficiència de quota líquida positiva en el període impositiu de generació.

 • A la columna «Amb dret a conversió en crèdit exigible per excés quota altres períodes (art. 130.1 i 6 b) LIS)» es consignaran els imports dels actius per impost diferit pendent d'aplicació en períodes futurs que hagin adquirit el seu dret a conversió per aplicació de l'excés de quota líquida positiva d'un altre període.

  El seu import ve de la columna «Amb dret a conversió en crèdit exigible per excés de quota d'altres períodes (art. 130.1 i 6 b) LIS)» del bloc «AID pendents d'aplicació al principi del període/generats en el mateix període», una vegada deduïts els actius per impost diferit aplicats en el període per integració de dotacions en la liquidació i els actius per impost diferit convertits en crèdit exigible en el període.

  A aquests efectes, a les caselles [01550], [01559], [01761], [02107], [02275] i [01132], es consignarà l'import dels actius per impost diferits generats el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament, pendents d'aplicació en períodes futurs, que hagin adquirit el dret de conversió per aplicació de l'excés de quota líquida positiva corresponent a altres períodes impositius.

 • A la columna «Sense dret a conversió en crèdit exigible (art. 130.6 c) LIS)», es consignarà a les caselles [01551], [01560], [01762], [02276] i [01133], l'import total dels actius per impost diferit generats el 2016, el 2017, el 2018, el 2019, el 2020 i el 2021, respectivament, i pendents d'aplicar en períodes futurs, sobre els quals no es pot exercir el dret de conversió en crèdit exigible, segons el disposat a l'article 130.6 c) del LIS.

A tenir en compte:

En l'emplenament de tot l'apartat «Actius per impost diferit (AID).Art. 130 LIS», s'ha de tenir en compte que les caselles corresponents a la fila «2021(*)» només s'han de complimentar en el cas en què l'entitat tingui dotacions pendents d'integrar corresponents a un període impositiu iniciat el 2021 anterior a què ara és objecte de declaració.

3.Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària

Segons el disposat en el article 130.3 del LIS, la conversió dels actius per impost diferit a què es refereix l'article 130.1 del LIS, es produirà en el moment de la presentació de l'autoliquidació de l'Impost sobre Societats corresponent al període impositiu en què s'hagin produït les circumstàncies següents descrites a l'article 130.2 del LIS:

 • Que el contribuent registri pèrdues comptables en els seus comptes anuals, auditats i aprovats per l'òrgan corresponent.

  En aquest supòsit, l'import dels actius per imposat diferit objecte de conversió estarà determinat pel resultat d'aplicar sobre el total dels mateixos, el percentatge que representin les pèrdues comptables de l'exercici respecte de la suma de capital i reserves.

 • Que l'entitat sigui objecte de liquidació o insolvència judicialment declarada.

També es convertiran en un crèdit exigible davant l'Administració tributària els actius per impost diferit pel dret a compensar en exercicis posteriors les bases imposables negatives, quan aquells siguin conseqüència d'integrar a la base imposable les dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors, així com les dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, en el seu cas, prejubilació, que van generar els actius per impost diferit a què s'ha fet referència en el primer paràgraf de l'article 130.1 del LIS.

La conversió dels actius per impost diferit en un crèdit exigible davant l'Administració tributariatributaria a què es refereix l'article 130.1 del LIS, determinarà que el contribuent pugui optar per sol·licitar el seu abonament a l'Administració tributària o per compensar els esmentats crèdits amb altres deutes de naturalesa tributària de caràcter estatal que el mateix contribuent en generi a partir del moment de la conversió, d'acord al procediment i en el termini establerts a l'article 69 del RIS.

D'altra banda, els actius per impost diferit podran bescanviar-se per valors de Deute Públic, una vegada transcorregut el termini de divuit anys, computat des de l'últim dia del període impositiu en què es produeixi el registre comptable de tals actius.

Emplenament en el model 200 de l'apartat «Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària» (pàgina 20 ter del model 200)

Per complir l'explicat en els paràgrafs anteriors, els contribuents han d'emplenar aquest apartat de la forma que es detalla a continuació:

 • En la casella [00393] es consignarà l'import corresponent a la conversió en crèdit exigible davant l'Administració tributària dels esmentats actius per impost diferit en els termes previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 130 del LIS.

  L'import d'aquesta casella haurà de ser la suma de les caselles [01537] i de la [01567].

 • En la casella [00150] es consignarà l'import sobre el qual el contribuent hi ha optat per sol·licitar l'abonament dels actius per impost diferit convertits en crèdit exigible davant l'Administració tributària.

 • En la casella [00506] es consignarà l'import sobre el qual el contribuent ha optat per sol·licitar la compensació dels actius per impost diferit convertits en crèdit exigible davant l'Administració tributària.

A tenir en compte:

En relació amb l'emplenament de les caselles [00393], [00150] i [00506], consulti els apartats relatius al abonament i a la compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària.

4.Excés quota líquida positiva (art. 130.1 i DT 33è.4 LIS)

Com ja s'ha comentat en apartats anteriors, l'article 130.1 del LIS estableix que els actius per impost diferit corresponents a les dotacions a què es refereix l'article 11.12 del LIS, podran convertir-se en un crèdit exigible davant l'Administració tributària, per un import igual a la quota líquida positiva corresponent al període impositiu de generació d'aquells, sempre que es de qualsevol de les circumstàncies recollides en a l'article 130.2 d'aquesta Llei.

El paràgraf segon de l'article 130.1 del LIS estableix que quan l'import de la quota líquida positiva d'un determinat període impositiu sigui superior a l'import dels actius per impost diferit generats en el mateix a què es refereix el paràgraf anterior, l'entitat podrà tenir el dret previst en aquest article, per un import igual a l'excés, respecte d'aquells actius de la mateixa naturalesa generats en períodes impositius anteriors o en els 2 períodes impositius posteriors.

L'apartat 4 de la disposició transitòria trenta-tresena del LIS estableix que no obstant això el disposat el segon paràgraf de l'apartat 1 de l'article 130 del LIS, l'excés allà assenyalat minorarà, amb caràcter previ, l'import dels actius per impost diferit respecte dels quals s'hagi de satisfer la prestació patrimonial assenyalada en l'apartat 2 d'aquesta disposició.

L'apartat 2 de la disposició transitòria trenta-tresena del LIS estableix que en el cas de què la diferència entre l'import dels actius per impost diferit a què es refereix l'apartat 1 de l'esmentada disposició i la suma agregada de les quotes líquides positives d'aquest Impost, corresponents als períodes impositius transcorreguts entre els anys 2008 i 2015 sigui positiva, l'aplicació del disposat a l'article 130 del LIS requerirà que l'entitat satisfaci, respecte de l'esmentada diferència, la prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària, en els termes establerts en la disposició addicional tretzena del LIS.

Emplenament en el model 200 de l'apartat «Excés quota líquid positiu (art. 130.1 i DT 33è.4 LIS)» (pàgina 20 ter del model 200)

Per complir l'explicat en els paràgrafs anteriors, els contribuents han d'emplenar aquest apartat de la forma que es detalla a continuació:

 • A la columna «Excés quota líquida positiva pendent al principi del període/generat en el mateix període», a les caselles [02109], [02277] i [01134] es consignarà l'import de la quota líquida positiva que en els períodes impositius corresponents a 2019, 2020 i 2021, respectivament, va ser superior a l'import dels actius per impost diferit generats en el mateix i que està pendent d'aplicar a l'inici del període impositiu objecte de declaració.

 • A la columna «Excés quota líquida positiva aplicat en períodes impositius de 2008 a 2015 (DT 33è.4 LIS)», tal com estableix l'apartat 4 de la disposició transitòria trenta-tresena del LIS, a les caselles [02110], [02278] i [01135] es consignarà l'import de l'excés de quota líquida positiva generada el 2019, 2020 i 2021, respectivament, i recollides en el període objecte de declaració a les caselles [02109], [02277] i [01134], que minori l'import dels actius per impost diferit corresponents als períodes impositius transcorreguts entre 2008 i 2015, respecte dels quals s'hagi de satisfer la prestació patrimonial.

 • A la columna «Excés quota líquida positiva aplicat en períodes impositius iniciats a partir de 2016 (art. 130.1 paràgraf 2n LIS)», a les caselles [02111], [02279] i [01136] es consignarà l'import de l'excés de la quota líquida positiva generades el 2019, el 2020 i el 2021, respectivament, que s'apliqui als actius per impost diferit generats en períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2016 en els termes previstos en el segon paràgraf de l'article 130.1 del LIS.

 • A la columna «Excés quota líquida positiva pendent d'aplicació en períodes futurs», a les caselles [02280] i [01138] es consignarà l'import de l'excés de la quota líquida positiva corresponent a 2020 i 2021 recollida a les caselles [02277] i [01134] de la liquidació del període impositiu objecte de declaració, però no aplicada en l'esmentat període pel que queda pendent d'aplicació per a períodes futurs.

A tenir en compte:

En l'emplenament de tot l'apartat «Excés quota líquid positiu (art. 130.1 i DT 33è.4 LIS)», s'ha de tenir en compte que les caselles corresponents a la fila «2021(*)» només s'han de complimentar en el cas en què l'entitat tingui dotacions pendents d'integrar corresponents a un període impositiu iniciat el 2021 anterior a què ara és objecte de declaració.