Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en el article 36.2 de la LIS, els contribuents hauran de consignar en la casella [01039] «Deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (art. 36.2 LIS)» de la pàgina 14 del model 200, l'import de la deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres que apliquin en el període impositiu objecte de declaració

A tenir en compte:

En el cas de què per insuficiència de quota en l'aplicació d'aquesta deducció se sol·liciti el seu abonament a l'Administració tributària en els termes previstos a l'article 39.3 del LIS, l'esmentada sol·licitud haurà de realitzar-se seguint el procediment que es detalla en l'apartat «Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció article 39.3 LIS)» d'aquest Capítol 6.