Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Elements patrimonials objecte de la reinversió

Els elements patrimonials en els quals s'ha de reinvertir l'import obtingut en la transmissió que genera la renda objecte de la deducció, són els següents:

  1. Els pertanyents a l'immobilitzat material, intangible o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques l'entrada del qual en funcionament es realitzi dins del termini de reinversió.

  2. Els valors representatius de la participació en el capital o en fons propis de tota classe d'entitats que atorguin una participació no inferior al 5 per cent sobre el capital social d'aquells.El còmput de la participació adquirida es referirà al termini establert per efectuar la reinversió.Aquests valors no podran generar un altre incentiu fiscal a nivell de base imposable o quota íntegra.A aquests efectes no es considerarà un incentiu fiscal les correccions de valor, les exempcions a què es refereix l'article 21 del RDLeg. 4/2004, ni les deduccions per evitar la doble imposició.

Quan els valors en què es materialitzi la reinversió corresponguin a entitats que tinguin elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques, segons balanç de l'últim exercici tancat, en un percentatge superior al 15 per cent de l'actiu, no s'entendrà realitzada la reinversió en l'import que resulti d'aplicar al preu d'adquisició d'aquests valors, el percentatge que s'hagi obtingut.Aquest percentatge es calcularà sobre el balanç consolidat si els valors adquirits representen una participació en el capital d'una entitat dominant d'un grup segons els criteris establerts a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, en el qual s'inclouran les entitats multigrup i associades en els termes de la legislació mercantil.No obstant això, el contribuent podrà determinar l'esmentat percentatge segons els valors de mercat dels elements que integrin el balanç.

Es consideraran elements no afectes les participacions, directes o indirectes, en les entitats a què es refereix l'apartat 4 de l'article 42 del RDLeg.4/2004 i els elements patrimonials que constitueixen l'actiu de les mateixes, cas que formin part del grup a què es refereix el paràgraf anterior.Es computaran com elements afectes aquells que compleixin les condicions establertes en els números 1r i 2n del paràgraf a) de l'article 4.Ocho.Dos de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.

No s'entendran compresos entre els valors d'aquesta lletra b) els referits en les lletres a), b), c) i d) de l'apartat anterior «Elements patrimonials transmesos que donen de dret a deducció».

No s'entendrà realitzada la reinversió quan l'adquisició es realitzi mitjançant operacions realitzades entre entitats d'un mateix grup en el sentit de l'article 16 del RDLeg.4/2004 acollides al règim especial establert al Capítol VII del Títol VII del RDLeg.4/2004.Tampoc no s'entendrà realitzada la reinversió quan l'adquisició es realitzi a una altra entitat del mateix grup en el sentit de l'article 16 del RDLeg.4/2004, excepte que es tracti d'elements nous de l'immobilitzat material o de les inversions immobiliàries