Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deduccions excloses del límit I+D+i (art. 39.2 LIS)

Les entitats a les que resulti d'aplicació el tipus de gravamen general previst en l'apartat 1 o en l'apartat 6 de l'article 29 de la LIS, podran optar per excloure dels límits conjunts establerts en l'últim paràgraf de l'article 39.1 del LIS (25/50 per cent), havent d'aplicar al seu lloc un descompte del 20 per cent del seu import, a les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica a què es refereixen els apartats 1 i 2 de l'article 35 del LIS, en els termes establerts a l'article 39.2 del LIS.

En el cas d'insuficiència de quota, es podrà sol·licitar el seu abonament a l'Administració tributària a través de la declaració d'aquest Impost, una vegada transcorregut, almenys, un any des de l'acabament del període impositiu en què es va generar la deducció, sense que la mateixa hagi estat objecte d'aplicació.Aquest abonament se'n regirà pel disposat a l'article 31 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en la seva normativa de desenvolupament, sense que, en cap cas, es produeixi la meritació de l'interès de demora a què es refereix l'article 31.2 de l'esmentada Llei.

Recordi:

Per exercir l'opció per l'exclusió del límit conjunt en les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament, aplicant-se amb un 20 per cent de descompte, així com per sol·licitar l'abonament a l'Administració tributària en el cas d'insuficiència de quota en els termes establerts a l'article 39.2 del LIS, s'haurà de marcar prèviament la casella [00059] «Opcions arts.39.2 i 39.3 LIS» de la pàgina 1 del model 200.

D'acord amb el disposat a l'article 39.2 del LIS, l'import de la deducció aplicada o abonada:

  • No podrà superar conjuntament l'import de 1 milió d'euros anuals, en el cas de les activitats d'innovació tecnològica.

  • No podrà superar conjuntament, i per tots els conceptes, els 3 milions d'euros anuals, en el cas de les activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica.

Ambdós límits s'aplicaran a tot el grup de societats, en el supòsit d'entitats que formin part del mateix grup segons els criteris establerts a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

Addicionalment, en el supòsit de què els despeses d'investigació i desenvolupament del període impositiu superin el 10 per cent de l'import net de la xifra de negocis del mateix, la deducció prevista a l'article 35.1 del LIS generat en l'esmentat període impositiu podrà quedar exclosa del límit establert en l'últim paràgraf de l'apartat anterior, i aplicar-se o abonar-se amb un descompte del 20 per cent del seu import en la primera declaració que es presenti transcorregut, almenys, un any des de l'acabament del període impositiu en què es va generar la deducció, sense que la mateixa hagi estat objecte d'aplicació, fins a un import addicional de 2 milions d'euros.