Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del model 200

Les entitats que optin per l'aplicació de la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica sense subjecció als límits establerts en l'últim paràgraf de l'article 39.1 de la LIS (25/50 per cent), consignaran en la casella [00082] «Deduccions excloses de límit I+D+i» de la pàgina 14 del model 200, l'import corresponent a aquestes deduccions que apliquin en el període impositiu objecte de declaració.L'import consignat en aquesta casella serà el que resulti de l'emplenament del quadre de desglossament de la pàgina 19 del model 200 que s'explica a continuació.

Recordi:

Aquestes entitats hauran de marcar prèviament la casella [00059] «Opcions arts.39.2 i 39.3 LIS» de la pàgina 1 del model 200.

Emplenament del quadre «Deduccions I + D + i excloses de límit.Opció art. 39.2 LIS» (pàgina 19 del model 200)

En aquest quadre s'haurà de consignar els imports de la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica sense subjecció als límits establerts a l'article 39.1 del LIS generades als exercicis les 2013 a 2021, i que han pogut o poden traslladar-se a períodes impositius futurs, de la forma en què es detalla a continuació:

 • A la columna «Deducció pendent/generada» es consignarà a les caselles corresponents, els imports de la deducció generada tant en el període impositiu actual (2021) com en un d'anterior a l'actual (2013 a 2020), i que estan pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de declaració.

  Les files «Investigació i desenvolupament 2021(*)» i «Innovació tecnològica 2021(*)» sol s'han de complimentar si l'entitat té deduccions pendents d'aplicar, corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

 • A la columna «Deducció reduïda» es consignarà els imports recollits a la columna «Deducció pendent/generada» anterior, minorats en un 20 per cent.

 • A la columna «Aplicat en aquesta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat en el seu cas) dels imports consignats a l'anterior columna «Deducció reduïda», que s'apliquen en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

  En la casella [00082] es recollirà el total dels imports consignats a la columna «Aplicat en aquesta liquidació» que s'haurà de traslladar a la casella [00082] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • A la columna «Import abonat per insuficiència de quota» es recollirà la part dels imports consignats a l'anterior columna «Aplicat en aquesta liquidació» sobre els quals, per insuficiència de quota, el contribuent sol·licita el seu abonament a l'Administració tributària en els termes establerts a l'article 39.2 del LIS.

  En la casella [01234] es recollirà el total dels imports consignats a la columna «Import abonat per insuficiència de quota» que s'haurà de traslladar a la casella [01234] de la pàgina 14 bis del model 200.

  En relació amb la sol·licitud d'abonament a l'Administració tributària de la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica sense subjecció als límits establerts a l'article 39.1 del LIS regulat a l'article 39.2 del LIS, l'esmentada sol·licitud s'haurà de realitzar seguint el procediment que es detalla en l'apartat «Abonament de deduccions I+D+i per insuficiència de quota (opció art. 39.2 LIS)» d'aquest Capítol 6.

Nota comuna al quadre:

Les quantitats que es recullin en aquest quadre en cap cas podran formar part de les quantitats recollides en les línies [00798] i [00096] de l'apartat «Deduccions per incentivar determinades activitats (Cap. IV Tít. VI i DT 24a.3 LIS)» de la pàgina 17 del model 200, relatives a la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'exercici 2021 regulada a l'article 35 del LIS.

Les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica podran aplicar-se conforme a l'opció prevista a l'article 39.2 del LIS quan hagués transcorregut, almenys, un any des de l'acabament del període impositiu en què es va generar la deducció, sense que la mateixa hagi estat objecte d'aplicació