Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

1.Béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol

Normativa:Art. 4.Uno Llei Imposat Patrimoni

Estan exempts lus béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol, que estiguin inscrits en el Registre General de Béns d'Interès Cultural o en l'Inventari General de Béns Mobles, així com aquells altres que hagin estat qualificats com Béns d'Interès Cultural pel Ministeri de Cultura, inscrits en el Registre corresponent.

No obstant això, en el supòsit de Zones Arqueològiques i Llocs o Conjunts Històrics, els béns exempts són únicament els següents béns immobles:

  • En Zones Arqueològiques: Els béns immobles inclosos com a objecte d'especial protecció a l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (BOE del 29).

  • En Llocs o Conjunts Històrics: Els béns immobles que expliquin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos al Catàleg previst a l'article 86 del Reglament de Planejament Urbanístic com a objecte de protecció integral en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.