Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

1. Béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol

Normativa: Art. 4.Una Llei Imposada Patrimoni

Estan exempts l us béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol, que estiguin inscrits en el Registre General de Béns d'Interès Cultural o en l'Inventari General de Béns Mobles, així com aquells altres que hagin estat qualificats de Béns d'Interès Cultural pel Ministeri de Cultura, inscrits en el Registre corresponent.

No obstant això, en el supòsit de Zones Arqueològiques i Llocs o Conjunts Històrics, els béns exempts són únicament els següents béns immobles:

  • En Zones Arqueològiques: Els béns immobles inclosos com objecte d'especial protecció en l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (BOE del 29).

  • En Llocs o Conjunts Històrics: Els béns immobles que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos en el Catàleg previst en l'article 86 del Reglament de Planejament Urbanístic com objecte de protecció integral en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.