Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

5. Drets de contingut econòmic

Normativa: Art. 4.Cinc Llei Imposada Patrimoni

Es consideren exempts els  drets de contingut econòmic en els següents instruments:

 • Els drets consolidats dels partícips i els drets econòmics dels beneficiaris en un pla de pensions.

 • Els drets de contingut econòmic que corresponguin a primes satisfetes als plans de previsió assegurats definits en l'article 51.3 de la Llei de l'IRPF.

  D'acord amb l'esmentat article 51.3 de la Llei de l'IRPF, els plans de previsió assegurats es defineixen legalment com contractes d'assegurança que han de complir els següents requisits:

  1. El contribuent haurà de ser el prenedor, assegurat i beneficiari. No obstant això, en el cas de defunció, podrà generar dret a prestacions en els termes previstos en la normativa reguladora dels plans i fons de pensions.

  2. Les contingències cobertes hauran de ser únicament les previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (jubilació; incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa; defunció del partícip o beneficiari i dependència severa o gran dependència del partícip), havent de tenir com cobertura principal la de jubilació en els termes establerts en l'article 49.1 del Reglament de l'IRPF.

  3. Aquest tipus d'assegurances tindrà obligatòriament que oferir una garantia d'interès i utilitzar tècniques actuarials.

  4. En el condicionat de la pòlissa es farà constar de manera expressa i destacada que es tracta d'un pla de previsió assegurat. La denominació Pla de Previsió Assegurat i les seves sigles queden reservades als contractes d'assegurança que compleixin els requisits previstos en aquesta Llei.

  5. Els prenedors dels plans de previsió assegurats podran, mitjançant decisió unilateral, mobilitzar la seva provisió matemàtica a un altre pla de previsió assegurat del que siguin prenedors, o a un o diversos plans de pensions del sistema individual o associat dels que siguin partícips. Una vegada assolida la contingència, la mobilització només serà possible si les condicions del pla el permeten. El procediment per efectuar la mobilització de la provisió matemàtica es regula en l'article 49.3 del Reglament de l'IRPF.

 • Els drets de contingut econòmic que corresponguin aportacions realitzades pel subjecte passiu als plans de previsió social empresarial regulats en l'article 51.4 de la Llei de l'IRPF.

  D'acord amb l'article 51.4 de la Llei de l'IRPF, els plans de previsió social empresarial, en qualsevol cas, hauran de complir els següents requisits:

  1. Seran d'aplicació a aquest tipus de contractes d'assegurança els principis de no discriminació, capitalització, irrevocabilitat d'aportacions i atribució de drets establerts en el número 1 de l'article 5 del Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

  2. La pòlissa establirà les primes que hagi de satisfer el prenedor, les quals seran objecte d'imputació als assegurats.

  3. En el condicionat de la pòlissa ha de constar de manera expressa i destacada que es tracta d'un Pla de Previsió Social Empresarial, quedant reservada aquesta denominació als contractes d'assegurança que compleixin els requisits legalment establerts.

  4. Les contingències cobertes hauran de ser únicament les previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (jubilació; incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa; defunció i dependència severa o gran dependència del partícip), havent de tenir com cobertura principal la de jubilació en els termes establerts en l'article 49.1 del Reglament de l'IRPF.

  5. Els plans de previsió social empresarial tindran obligatòriament que oferir una garantia d'interès i utilitzar tècniques actuarials.

 • Els drets de contingut econòmic derivats de les primes satisfetes pel subjecte passiu als contractes d'assegurança col·lectiva, diferents dels plans de previsió social empresarial, que instrumentin els compromisos per pensions assumides per les empreses, en els termes previstos en la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, i en la seva normativa de desenvolupament, així com els derivats de les primes satisfetes pels empresaris als esmentats contractes d'assegurança col·lectiva.

 • Els drets de contingut econòmic que corresponguin a primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin la dependència definides en l'article 51.5 de la Llei de l'IRPF.

  Es tracta de les primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència conforme al que disposa la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.