Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

7.Valors pertanyents a no residents

Normativa:Art. 4.Siete Llei Imposat Patrimoni

Estan exempts els valors pertanyents a no residents els rendiments dels quals estiguin exempts en virtut del disposat a l'article 14 del text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març.

D'acord amb el disposat a l'esmentat article 14 del text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents estaran exempts, entre d'altres:

 • Els guanys patrimonials derivats de béns mobles obtinguts sense mediació d'establiment permanent, per residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o en un altre Estat integrant de l'Espai Econòmic Europeu o per establiments permanents dels esmentats residents situats en un altre Estat membre de la Unió Europea o en un altre Estat integrant de l'Espai Econòmic Europeu.

  En el cas d'Estats que formin part de l'Espai Econòmic Europeu que no siguin Estats membres de la Unió Europea, s'aplicarà l'anterior sempre que hi hagi un efectiu intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la disposició addicional primera.4 de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal.

  El disposat en el paràgraf anterior no resultarà d'aplicació als guanys patrimonials derivats de la transmissió d'accions, participacions o altres drets en una entitat en els següents casos:

  1. Que l'actiu de l'entitat consisteixi principalment, directament o indirectament, en béns immobles situats en territori espanyol.

  2. En el cas de contribuents persones físiques, que, en algun moment anterior, durant el període de 12 mesos precedent a la transmissió, el contribuent hagi participat, directament o indirectament, en almenys el 25 per 100 del capital o patrimoni de l'entitat.

  3. En el cas d'entitats no residents, que la transmissió no compleixi els requisits per a l'aplicació de l'exempció prevista a l'article 21 de la Llei de l'Impost sobre Societats.

  Tampoc no serà d'aplicació l'esmentada exempció quan es tracti de guanys patrimonials obtinguts a través dels països o territoris qualificats com a jurisdicció no cooperativa.

Atenció: tingui's en compte que la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la que s'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc (BOE del 10) ha modificat disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, per introduir la definició de país i territori que tenen la consideració de jurisdicció no cooperativa que substitueix a la de paradís fiscal, de baixa o nul·la tributació i d'efectiu intercanvi d'informació tributària.

Així mateix, estableix que les referències efectuades en la normativa a paradisos fiscals, a països o territoris amb què no existeixi efectiu intercanvi d'informació, o de nul·la o baixa tributació s'entendran efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa de la disposició addicional primera d'aquesta Llei.

 • Els rendiments derivats del Deute Públic, obtinguts sense mediació d'establiment permanent a Espanya.

 • Les rendes derivades de valors emesos a Espanya per persones físiques o entitats no residents sense mediació d'establiment permanent, qualssevol que sigui el lloc de residència de les institucions financeres que actuïn com a agents de pagament o intervinguin en l'emissió o transmissió dels valors.

  No obstant això, quan el titular dels valors sigui un establiment permanent en territori espanyol, les rendes a què es refereix el paràgraf anterior quedaran subjectes a aquest impost i, en el seu cas, al sistema de retenció a compte, que es practicarà per la institució financera resident que actuï com a dipositària dels valors.

 • Les rendes derivades de les transmissions de valors o el reembors de participacions en fons d'inversió realitzats en algun dels mercats secundaris oficials de valors espanyols, obtingudes per persones físiques o entitats no residents sense mediació d'establiment permanent en territori espanyol, que siguin residents en un Estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni per evitar la doble imposició amb clàusula d'intercanvi d'informació.