Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Supòsits especials de titularitat patrimonial

Béns i drets d'entitats sense personalitat jurídica

Els béns i drets de què siguin titulars les societats civils, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancant de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició,  s'atribuiran als socis comuners o partícips, segons les normes aplicables en cada cas i si aquestes no constessin a l'Administració, en forma fefaent, s'atribuiran per parts iguals.

Béns o drets adquirits amb preu ajornat

Normativa: Art. 8.Una Llei Imposada Patrimoni

En l'adquisició de béns o drets amb contraprestació ajornada, en tot o en part, el valor de l'element patrimonial que resulti de les normes d'aquest impost  s'imputarà íntegrament a l'adquirent del mateix, qui inclourà entre els seus deutes la part de la contraprestació ajornada.

Per part seva, el venedor inclourà entre els drets del seu patrimoni el crèdit corresponent a la part de la contraprestació ajornada.

És obvi que aquell ajornament en el cobrament, derivat de la lliure voluntat del venedor en acord amb el comprador, significa l'entrada en el patrimoni del primer d'un nou dret que, juntament amb l'import ja percebut, substitueix al que abans tenia sobre el bé alienat.

Exemple

El senyor A.H.M. ven al senyor P.P.J. un local per 120.000 euros, rebent en metàl·lic 70.000 euros, que inverteix en accions admeses a negociació, i quedant ajornat la resta.

El valor de negociació mitjana durant el quart trimestre de l'any de les accions adquirides pel senyor A.H.M., ascendeix a 65.500 euros.

Determinar la declaració del comprador i venedor de l'esmentat local.

Solució

Declaració del senyor P.P.J. (comprador):

  • Altres immobles urbans (el local adquirit): 120.000

  • Deutes deduïbles (el deute amb el senyor A.H.M.): – 50.000

Declaració del senyor A.H.M. (venedor):

  • Accions admeses a negociació: 65.500

  • Altres béns i drets (el crèdit contra el senyor P.P.J.): 50.000

Venda de béns amb reserva de domini

Normativa: Art. 8.Dues Llei Imposada Patrimoni

En cas de venda de béns amb reserva de domini, mentre la propietat no es transmeti  a l'adquirent, el dret d'aquest es computarà per la totalitat de les quantitats que hagués entregat  fins a la data de la meritació de l'impost, constituint aquestes quantitats deutes  del venedor, que serà a qui s'imputi el valor de l'element patrimonial que resulti de les  normes de l'impost.

Exemple

El senyor A.P.H. ven al senyor J.P.A. un local, valorat a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni en 100.000 euros, per un import  de 120.000 euros, amb pacte de reserva de domini, havent rebut a compte 70.000 euros, que inverteix en accions  admeses a negociació valor de negociació del qual mitjana del quart trimestre és de 65.500 euros.

Determinar la declaració del comprador i venedor de l'esmentat local.

Solució

Declaració del senyor J.P.A. (comprador):

Altres immobles i drets  (import pagat a compte): 70.000

Declaració del senyor A.P.H. (venedor):

  • Altres immobles urbans (el local): 100.000

  • Accions admeses a negociació: 65.500

  • Deutes deduïbles (cobrat a compte): – 70.000