Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Titularitat dels elements patrimonials

Normativa: Arts. 7 i 8 Llei Impost Patrimoni

En configurar-se l'impost sobre el patrimoni com un impost estrictament individual i no existir la tributació conjunta ni l'acumulació de patrimonis dels cònjuges e fills  menors, cal delimitar els criteris d'atribució i imputació dels elements patrimonials al subjecte passiu declarant. Pel que fa al cas, la Llei de l'impost estableix les següents regles:

  1. Criteri general i regles de titularitat en cas de matrimoni
  2. Supòsits especials de titularitat patrimonial