Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Criteri general i regles de titularitat en cas de matrimoni

Criteri general

Els béns i drets, així com les càrregues, gravàmens, deutes i obligacions s'atribuiran als subjectes passius segons les normes sobre titularitat jurídica aplicables en cada cas i en funció de les proves aportades per aquells o de les descobertes per l'Administració.

Quan no resulti degudament acreditada la titularitat dels béns o drets, així com de les càrregues, gravàmens, deutes i obligacions, l'Administració tributària tindrà dret a considerar com a titular a qui figuri com a tal en un registre fiscal o d'altres de caràcter públic.

Així mateix, es presumeix que formen part del patrimoni els béns i drets que haguessin pertangut al subjecte passiu en el moment de l'anterior meritació, llevat de prova de transmissió  o pèrdua patrimonial.

Regles de titularitat en cas de matrimoni

En cas de matrimoni, resulten d'aplicació les normes sobre titularitat jurídica dels béns i drets continguts en les disposicions reguladores del règim econòmic del matrimoni, així com els preceptes de la legislació civil aplicables en cada cas a les relacions patrimonials entre els membres de la família.

La titularitat dels béns i drets que, conforme a les disposicions o pactes reguladors del corresponent règim econòmic matrimonial, siguin comuns a ambdós cònjuges, s'atribuirà per meitat a cadascun d'ells, llevat que es justifiqui una altra quota de participació. Les càrregues, gravàmens, deutes i obligacions s'atribuiran als cònjuges d'acord amb el mateix criteri.

L'atribució entre cònjuges de béns i drets afectes a l'exercici d'activitats econòmiques, empresarials o professionals es comenta  l'apartat relatiu a la formació del patrimoni brut en exposar la  valoració d'immobles afectes a activitats econòmiques  en el Capítol 3 d'aquest Manual de l'impost sobre el patrimoni.