Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

2. Béns i drets afectes a activitats econòmiques

Normativa: Art. 11 Llei Impost  Patrimoni

Els béns i drets afectes a activitats econòmiques, empresarials o professionals, poden  resultar exempts de l'impost si el titular dels mateixos compleix els requisits establerts  a l'efecte i que es comenten en l'apartat corresponent a les “Exempcions” dins “patrimoni empresarial i professional” d'aquest mateix Capítol.

Ara bé, resultin o no  exempts, han de declarar-se utilitzant les regles de valoració següents:

 • Regles de valoració per a activitats econòmiques amb comptabilitat ajustada al Codi de Comerç

  Els béns i drets de les persones físiques  afectes a l'exercici d'activitats empresarials o professionals  segons les normes de l'IRPF, excepte els béns immobles, es computaran pel valor que resulti de la seva comptabilitat per  diferència entre l'actiu real i el passiu exigible, sempre que la comptabilitat s'ajusti al que disposa el Codi de Comerç.

 • Regles de valoració per a activitats econòmiques sense comptabilitat ajustada al Codi de Comerç

  En aquest cas,  la valoració dels béns i drets afectes s'efectuarà, element per element, aplicant les normes de valoració de l'impost sobre el patrimoni que corresponguin a la naturalesa de cada element.

 • Supòsit especial: valoració d'immobles afectes a activitats econòmiques

  Independentment del fet que s'emporti o no comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, el valor de cadascun dels béns immobles afectes a les activitats econòmiques, empresarials o professionals, desenvolupades pel seu titular es determinarà aplicant les regles de valoració assenyalades per als béns immobles en l'apartat 1 anterior, llevat que formin part de l'actiu circulant d'activitats empresarials objecte del qual consisteixi, exclusivament, en la construcció o promoció immobiliària, cas en què aquests béns es valoraran amb les regles comentades en aquest apartat.

  Atenció: en cas de matrimoni, tant si els béns o drets afectes a activitats econòmiques, empresarials o professionals, són privatius del cònjuge que exerceix l'activitat com si, conforme a les disposicions o pactes reguladors del corresponent règim econòmic matrimonial, són comuns a ambdós cònjuges, la valoració dels mateixos s'efectuarà aplicant les regles comentades en aquest apartat. En aquest últim supòsit, el valor així determinat s'atribuirà per meitat en la declaració de l'impost sobre el patrimoni de cadascun d'ells, llevat que es justifiqui una altra quota diferent de participació.

  Si per al desenvolupament de l'activitat es disposés de béns o drets (locals, maquinària, etc.) pertanyents de forma privativa al cònjuge que no exerceix l'activitat, aquest últim els computarà íntegrament en la seva declaració, valorant-los d'acord amb les regles contingudes en la normativa de l'impost per als béns i drets no afectes que es recullen en els restants apartats d'aquest epígraf.