Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

1.Béns immobles

Normativa:Art. 10 Llei Imposat Patrimoni

Els béns immobles tant de naturalesa urbana com a rústica s'han de valorar en l'Impost sobre el Patrimoni d'acord amb les següents regles:

Regla general de valoració

Els béns immobles de naturalesa urbana o rústica, es computaran prenent com a referència el valor més gran dels tres següents:

 1. El valor cadastral consignat al rebut corresponent a 2021 de l'Impost sobre Béns Immobles. 

 2. El valor determinat o comprovat per l'Administració a efectes d'altres tributs, com, per exemple, l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o l'Impost de Successions i Donacions.

  Novetat 2021: amb efectes d'11 de juliol de 2021 es modifiquen les regles de valoració dels béns immobles per afegir com a valor a tenir en compte el “determinat” per l'Administració a efectes d'altres tributs, la qual cosa implica incorporar com a criteri de valoració per als immobles el valor de referència previst en el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.

  L'esmentat valor de referència és el determinat per la Direcció General del Cadastre, de forma objectiva i amb el límit del valor de mercat, a partir de les dades obrantes en el Cadastre, com a resultat de l'anàlisi dels preus comunicats pels fedataris públics en les compravendes immobiliàries efectuades.

  Ara bé, el valor de referència afectarà només els immobles que s'adquirissin a partir de l'1 de gener de 2022, quan l'esmentat valor hagi estat pres com a base imposable en el tribut que gravi la seva adquisició (això és, en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o en l'Impost sobre Successions i Donacions).  

  Els esmentats valors de referència individualitzats estaran disponibles a la seu electrònica del Cadastre el 2022.L'esmentada seu oferirà també la possibilitat de consultar i certificar el valor de referència d'un immoble a una determinada data.

 3. El preu, contraprestació o valor d'adquisició.

  Dins del "valor d'adquisició" al que es refereix l'article 10 .Un de la Llei del Impost sobre el Patrimoni, s'han d'incloure els “despeses i tributs inherents a la transmissió” que haguessin estat satisfets per l'adquirent.Es tracta de despeses i tributs “units per la seva naturalesa o inseparables” a la transmissió com a tal.Exemple dels primers serien les despeses de notaria i registre i, dels segons el Impost sobre Successions i Donacions, el Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o el Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD), segons els casos.

  Al contrari, per determinar el valor dels béns immobles en l'Impost sobre el Patrimoni, conforme a la regla prevista a l'article 10.Un de la Llei 19/1991, de l'Impost sobre el Patrimoni, no es pot minorar l'esmentat valor en l'import de les amortitzacions practicades en l'àmbit del IRPF.

Regles especials de valoració

 1. Immobles que estiguin arrendats a 31 de desembre de 2021

  Els immobles urbans arrendats es valoraran d'acord amb la regla general anteriorment comentada.

  No obstant això, els habitatges i locals de negoci arrendats mitjançant contractes celebrats abans del 9 de maig de 1985 es valoraran capitalitzant el 4 per 100 la renda meritada a l'exercici 2021, sempre que el resultat sigui inferior al que resultaria de l'aplicació de la regla general de valoració de béns immobles. 

  Vegin-se sobre això les disposicions transitòries segona i tercera de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments urbans (BOE del 25).

  A aquests efectes, per al càlcul de la capitalització de la renda pot utilitzar-se aquesta fórmula:

  Valor computable = Renda meritada x (100 ÷ 4)

 2. Immobles en fase de construcció

  Els immobles que estiguin en fase de construcció es valoraran per les quantitats que efectivament s'haguessin invertit en l'esmentada construcció fins a la data de la meritació de l'impost (31 de desembre).També s'haurà de computar el corresponent valor patrimonial del solar.

  En cas de propietat horitzontal, la part proporcional del valor del solar es determinarà segons el percentatge fixat en el títol.

 3. Immobles adquirits en règim d'aprofitament per tanda

  El dret d'aprofitament per tanda d'immobles atribueix al seu titular la facultat de gaudir, amb caràcter exclusiu, durant un període específic de cada any, consecutiu o altern, un allotjament susceptible d'utilització independent per tenir sortida pròpia a la via pública o a un element comú de l'edifici en el qual estigués integrat i que estigui dotat, de manera permanent, amb el mobiliari adequat a l'efecte, així com del dret a la prestació dels serveis complementaris.

  Aquest dret, que actualment es regula el Títol II de la Llei 4/2012, de 6 de juliol, de contractes d'aprofitament per tanda de béns d'ús turístic, d'adquisició de productes vacacionals de llarga durada, de revenda i d'intercanvi i normes tributàries (BOE del 7), pot constituir-se com a dret real limitat o amb caràcter obligacional (en aquest cas, com a contracte d'arrendament de béns immobles vacacionals per temporada) i es valora, qualsevol que sigui la seva naturalesa (real o obligacional) pel preu d'adquisició dels certificats o altres títols representatius dels mateixos.

  Important: tingui's en compte que, amb independència de què els drets d'aprofitament per tanda de béns immobles s'hagin de valorar pel seu preu d'adquisició, quan es tracti d'un dret real s'ha de declarar en l'apartat “M” (Drets reals d'ús i gaudi) del model D-714 de l'Impost sobre el Patrimoni, i quan tingui caràcter obligacional en l'apartat “Q” (Altres béns i drets de contingut econòmic) de l'esmentat model.

 4. Dret de nuda propietat sobre immobles

  El valor del dret de nuda propietat, es computarà per la diferència entre el valor total del bé i el valor de l'usdefruit que sobre el mateix s'hagi constituït.En el cas de què el dret real que recaigui sobre el bé sigui un usdefruit vitalici que al seu torn sigui temporal, la nuda propietat es valorarà aplicant, d'entre les regles de valoració de l'usdefruit, aquella que atribueixi menor valor a la nuda propietat.

  Per determinar el valor de l'usdefruit constituït sobre l'immoble, poden veure's les normes de valoració contingudes en l'apartat relatiu a "Drets reals d'ús i gaudi (exclosos els que, en el seu cas, recaiguin sobre l'habitatge habitual del subjecte passiu)" d'aquest mateix Capítol.