Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

7.Rendes temporals o vitalícies

Normativa:Art. 17.Dos Llei Imposat Patrimoni

Hem de distingir:

  • Amb caràcter general, la valoració de les rendes temporals o vitalícies constituïdes com a conseqüència del lliurament d'un capital, bé sigui en diners, béns mobles o immobles, la titularitat dels quals correspongui al declarant, s'haurà de realitzar pel resultat de capitalitzar l'anualitat al tipus d'interès legal dels diners vigents a la data de meritació d'aquest impost (31 de desembre) i prenent del capital resultant aquella part que, segons les regles establertes per valorar els usdefruits, correspongui a l'edat del rendista, si la renda és vitalícia, o a la durada de la renda, si és temporal.

    Les regles de valoració dels usdefruits poden consultar-se en l'apartat "Drets reals d'ús i gaudi (exclosos els que, en el seu cas, recaiguin sobre l'habitatge habitual del subjecte passiu)" que es comenta al Capítol 3 d'aquest Manual.

    Per a l'exercici 2021 el tipus d'interès legal dels diners ha estat fixat el 3 per 100. 

    Quan l'import de la renda no es quantifiqui en unitats monetàries, la valoració s'obtindrà capitalitzant la quantitat de 7.908,60 euros, import de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a l'any 2021.

  • Com a excepció, quan es percebin rendes, temporals o vitalícies, procedents d'una assegurança de vida, aquestes es computaran pel valor establert en la regla de valoració prevista per a les assegurances de vida en la base imposable del perceptor.Això és, es computaran pel seu valor de rescat en el moment de la meritació de l'impost i, des de l'11 de juliol de 2021, en els supòsits en els quals l'acceptant no tingui la facultat d'exercir el dret de rescat total en la data de meritació de l'impost, pel valor de la provisió matemàtica en l'esmentada data en la base imposable de l'acceptant.

Exemple

Senyor M.P.S., de 60 anys d'edat a 31 de desembre de 2021, va transmetre el pis en el qual residia a canvi d'una renda vitalícia de 12.000 euros anuals.L'interès legal dels diners el 2021 va ser del 3 per 100. 

Determinar el valor pel qual l'esmentada renda vitalícia s'ha de declarar en l'Impost sobre el Patrimoni.

Solució

Capitalització de la renda que es percep:

12.000 x (100 ÷ 3) = 400.000 euros

S'aplica el percentatge que li correspongui a l'usdefruit vitalici en funció de l'edat del rendista:

(89 – 60) = 29%

Valor de la renda vitalícia:

29% de 400.000 = 116.000 euros