Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

5.Valors representatius de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat

Normativa:Arts.15 i 16 Llei Imposat Patrimoni

Tenen tal consideració les accions i participacions en el capital social o fons propis d'entitats jurídiques, Societats i Fons d'Inversió.

Aquests valors, a excepció de les accions i participacions en les Institucions d'Inversió Col·lectiva, poden resultar exempts de l'imposat si el titular dels mateixos compleix els requisits establerts a l'efecte i que es comenten en l'apartat relatiu a les exempcions al Capítol 2 d'aquest Manual. Resultin o no exempts, aquests valors s'han d'incloure en l'apartat que corresponguin de la declaració, valorant-se d'acord amb les regles següents:

Recordi: el concepte de “mercats organitzats” a què es refereix l'article 15 de la Llei 19/1991 és més ampli que el de mercat secundari oficial o mercat regulat i inclou els denominats sistemes multilaterals de negociació” com és el Mercat Alternatiu Borsari.

A. Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (Societats i Fons d'Inversió), negociades en mercats organitzats

Les accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial de les Institucions d'Inversió Col·lectiva negociades en mercats organitzats s'han de computar pel seu valor liquidatiu a la data de meritació de l'impost (31 de desembre), valorant els actius inclosos en el balanç d'acord amb les normes que es recullen en la seva legislació específica i sent deduïbles les obligacions envers tercers.

Per facilitar la correcta aplicació d'aquesta regla de valoració, les entitats estan obligades a subministrar als seus socis, associats o partícips un certificat en el qual consti la valoració de les seves respectives accions i participacions.

B. Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques, negociades en mercats organitzats

Les accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol entitats jurídiques, negociades en mercats organitzats es computaran pel seu valor de negociació mitjana en el quart trimestre de cada any.

A aquests efectes, la relació de valors negociats en mercats organitzats, amb el seu valor de negociació medi corresponent al quart trimestre de 2021, a efectes de la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni de l'any 2021 i de la declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes es recull en l'Ordre HFP /115/2022, de 23 de febrer (BOE del 25 - correcció d'errors BOE 24 de març).

Important: quan es tracti de subscripció de noves accions no admeses encara a cotització oficial, emeses per entitats jurídiques que cotitzin en mercats organitzats, prendrà com a valor d'aquestes accions el de l'última negociació dels títols antics dins del període de subscripció.

En els supòsits d'ampliacions de capital pendents de desemborsament, la valoració de les accions es farà d'acord amb les normes anteriors, com si estiguessin totalment desemborsades, incloent la part pendent de desemborsament com a deute del subjecte passiu.

C. Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (Societats i Fons d'Inversió), no negociades en mercats organitzats

La valoració de les accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'Institucions d'Inversió Col·lectiva no negociades en mercats organitzats s'efectuarà pel valor liquidatiu dels mateixos en la data de la meritació de l'impost, valorant els actius inclosos en el balanç d'acord amb les normes que es recullen en la seva legislació específica i sent deduïbles les obligacions envers tercers.

Per facilitar la correcta aplicació d'aquesta regla de valoració, les entitats estan obligades a subministrar als seus socis, associats o partícips, un certificat en el qual consti la valoració de les seves respectives accions i participacions.

D. Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques no negociades en mercats organitzats, incloses les participacions en el capital social de Cooperativas

 • Participacions en el capital social de Cooperativas

  La valoració de les participacions dels socis o associats en el capital social de les cooperatives es determinarà en funció del import total de les aportacions socials desemborsades, obligatòries o voluntàries, resultant de l'últim balanç aprovat, amb deducció, en el seu cas, de les pèrdues socials no reintegrades.

 • Participacions en el capital social d'altres entitats

  La valoració de les esmentades accions i participacions, s'efectuarà segons el valor teòric resultant de l'últim balanç aprovat, sempre que aquest, bé de manera obligatòria o voluntària, hagi estat sotmès a revisió i verificació i l'informe d'auditoria resultés favorable.

  En cas que el balanç no hagi estat degudament auditat o l'informe d'auditoria no resultés favorable, la valoració es realitzarà pel valor més gran dels tres següents:

  1. Valor nominal.

  2. Valor teòric resultant de l'últim balanç aprovat.

   Les Sentències del Tribunal Suprem de 12 de febrer i 14 de febrer de 2013, en consideració a un criteri “favorable al millor acostament a la realitat econòmica de la base imposable del tribut” interpreten que ha de prendre's com a punt de referència el balanç aprovat dins del termini legal per a la presentació de l'autoliquidació per l'impost, de manera que “si en aquesta data està aprovat l'exercici que es liquida, encara que això s'hagi esdevingut posteriorment a la data de la meritació, haurà de ser tanmateix el tingut en compte”.

  3. Valor resultant de capitalitzar al tipus del 20 per 100 la mitjana dels beneficis de l'entitat als tres exercicis socials tancats anteriorment a la data de la meritació de l'Impost (31 de desembre).Dins dels beneficis es computaran els dividends distribuïts i les assignacions a reserves, excloses les de regularització o d'actualització de balanços.

   Per al càlcul de l'esmentada capitalització pot utilitzar-se la següent fórmula:

   Valor = [(B1 + B2 + B3) ÷ 3 ] x (100 ÷ 20)

   On:B1, B2 i B3 són els beneficis de cada un dels tres exercicis socials tancats anteriorment a la data de meritació de l'Impost.

Per a la correcta aplicació d'aquestes regles de valoració, les entitats estan obligades a subministrar als seus socis, associats o partícips, certificats contenint les valoracions de les seves respectives accions i participacions.