Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

5. Valors representatius de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat

Normativa: Arts. 15 i 16 Llei Impost Patrimoni

Tenen tal consideració les accions i participacions en el capital social o fons propis d'entitats jurídiques, Societats i Fons d'Inversió.

Aquests valors, a excepció de les accions i participacions en les Institucions d'Inversió  Col·lectiva, poden resultar exempts de l'impost si el titular dels mateixos compleix els requisits  establerts a l'efecte i que es comenten en l'apartat relatiu a les  exempcions  en el Capítol 2 d'aquest Manual. Resultin o no exempts, aquests valors han d'incloure's en l'apartat que corresponguin de la  declaració, valorant-se d'acord amb les regles següents:

Recordi: el concepte de “mercats organitzats” a què es refereix l'article 15 de la Llei 19/1991 és més ampli que el de mercat secundari oficial o mercat regulat i inclou els denominats sistemes multilaterals de negociació" com és  el Mercat Alternatiu Borsari.

A. Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (Societats i Fons d'Inversió), negociades en mercats organitzats

Les accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial de les Institucions  d'Inversió Col·lectiva negociades en mercats organitzats  han de computar-se pel  seu valor liquidatiu a la data de meritació de l'impost  (31 de desembre), valorant els  actius inclosos en el balanç d'acord amb les normes que es recullen en la seva legislació  específica i essent deduïbles les obligacions per a amb tercers.

Per facilitar la correcta aplicació d'aquesta regla de valoració, les entitats estan obligades a  subministrar als seus socis, associats o partícips un certificat en el que consti la valoració de  les seves respectives accions i participacions.

B. Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques, negociades en mercats organitzats

Les accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol  entitats jurídiques, negociades en mercats organitzats es computaran pel seu valor de negociació mitjana durant el quart trimestre de cada any.

A aquests efectes, la relació de valors negociats en mercats organitzats, amb el seu valor de  negociació mitjà corresponent al quart trimestre de 2021, a l'efecte de la declaració de  l' impost sobre el patrimoni de l'any 2021 i de la declaració informativa anual sobre  valors, assegurances i rendes es recull en l'Ordre  HFP /115/2022, de 23 de febrer (BOE del 25 - correcció d'errors BOE 24  de març).

Important:  quan es tracti de subscripció de noves accions no admeses encara a  cotització oficial, emeses per entitats jurídiques que cotitzin en mercats organitzats,  es prendrà com a valor d'aquestes accions el de l'última negociació dels títols antics  dins el període de subscripció.

En els supòsits d'ampliacions de capital pendents de desemborsament, la valoració de les accions es farà d'acord amb les normes anteriors, com si estiguessin totalment desembossades, incloent la part pendent de desemborsament com deute del subjecte passiu.

C. Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (Societats i Fons d'Inversió), no negociades en mercats organitzats

La valoració de les accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial  d'Institucions d'Inversió Col·lectiva no negociades en mercats organitzats  s'efectuarà  pel valor liquidatiu dels mateixos en la data de la meritació de l'impost, valorant els  actius inclosos en el balanç d'acord amb les normes que es recullen en la seva legislació  específica i essent deduïbles les obligacions per a amb tercers.

Per facilitar la correcta aplicació d'aquesta regla de valoració, les entitats estan obligades a  subministrar als seus socis, associats o partícips, un certificat en el que consti la valoració de  les seves respectives accions i participacions.

D. Acciones i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques no negociades en mercats organitzats, incloses les participacions en el capital social de Cooperatives

 • Participacions en el capital social de Cooperatives

  La valoració de les participacions dels socis o associats en el capital social de les cooperatives  es determinarà en funció de  l' import total de les aportacions socials desembossades,  obligatòries o voluntàries, resultant de l'últim balanç aprovat,  amb deducció, si escau,  de les pèrdues socials no reintegrades.

 • Participacions en el capital social d'unes altres entitats

  La valoració de les esmentades accions i participacions, s'efectuarà segons  el valor teòric  resultant de l'últim balanç aprovat, sempre que aquest, bé de manera obligatòria o  voluntària, hagi estat sotmès a revisió i verificació i  l'informe d'auditoria resultés  favorable.

  En cas que el balanç no hagi estat degudament auditat  o l'informe d'auditoria  no resultés favorable, la valoració es realitzarà pel major valor dels tres següents:

  1. Valor nominal.

  2. Valor teòric resultant de l'últim balanç aprovat.

   Les Sentències del Tribunal Suprem de 12 de febrer i 14 de febrer de 2013, en atenció a un criteri "favorable al millor acostament a la realitat econòmica de la base imposable del tribut” interpreten que ha de prendre's com punt de referència el balanç aprovat dins el termini legal per a la presentació de l'autoliquidació per l'impost, de manera que “si en aquesta data està aprovat l'exercici que es liquida, encara que això hagi passat amb posterioritat a la data de la meritació, haurà de ser tanmateix el tingut en compte”.

  3. Valor resultant de capitalitzar al tipus del 20 per 100 la mitjana dels beneficis de l' entitat en els tres exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de la meritació de l'Impost  (31 de desembre). Dins els beneficis es computaran els dividends distribuïts  i les assignacions a reserves, excloses les de regularització o d'actualització de balanços.

   Per al càlcul d'aquesta capitalització pot utilitzar-se la següent fórmula:

   Valor = [(B 1 + B 2 + B 3 ) ÷ 3] x (100 ÷ 20)

   On: B 1, B 2  i B 3  són els beneficis de cadascun dels tres exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de meritació de l'Impost.

Per a la correcta aplicació d'aquestes regles de valoració, les entitats estan obligades a subministrar  als seus socis, associats o partícips, certificats contenint les valoracions de les seves  respectives accions i participacions.