Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Deduccions i bonificacions autonòmiques

Normativa: Art. 47 Llei 22/2009

D'acord amb l'article 47 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el  sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb  Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, en l'impost sobre el patrimoni , les Comunitats Autònomes podran assumir competències normatives sobre  deduccions i bonificacions de la quota. 

Les deduccions i bonificacions aprovades per les Comunitats Autònomes resultaran, en qualsevol cas  , compatibles amb les deduccions i bonificacions establertes en la normativa  estatal reguladora de l'impost sobre el patrimoni i no podran suposar una modificació de  les mateixes. 

Aquestes deduccions i bonificacions autonòmiques s'aplicaran amb posterioritat a les regulades  per la normativa de l'Estat.

Per a 2021 les deduccions i bonificacions aprovades per les Comunitats Autònomes són  les següents:

  1. Deduccions autonòmiques
  2. Bonificacions autonòmiques