Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Deduccions i bonificacions autonòmiques

Normativa:Art. 47 Llei 22/2009

D'acord amb l'article 47 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la que es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, en l'Impost sobre el Patrimoni, les Comunitats Autònomes podran assumir competències normatives sobre deduccions i bonificacions de la quota. 

Les deduccions i bonificacions aprovades per les Comunitats Autònomes resultaran, en tot cas, compatibles amb les deduccions i bonificacions establertes en la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre el Patrimoni i no podran suposar una modificació de les mateixes. 

Aquestes deduccions i bonificacions autonòmiques s'aplicaran posteriorment a les regulades per la normativa de l'Estat.

Per a 2021 les deduccions i bonificacions aprovades per les Comunitats Autònomes són les següents:

  1. Deduccions autonòmiques
  2. Bonificacions autonòmiques