Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Per aportacions a projectes d'excepcional interès públic regional

Normativa:Art. 13 bis Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Atenció:aquesta deducció és d'aplicació a les meritacions de l'impost que es produeixin en data 31 de desembre de 2021.Disposició transitòria única de la Llei 1/2022, de 24 de gener, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia per a l'exercici 2022.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'aportació sigui en diners.

 • Que l'aportació es destini a projectes d'excepcional interès públic regional.

  A aquests efectes el Consell de Govern de la Regió de Múrcia determinarà els projectes que seran considerats d'excepcional interès públic regional als efectes de la present deducció, així com la durada dels esmentats projectes i les línies bàsiques de les actuacions que donin de dret a la present deducció.

 • Que l'aportació es realitzi durant l'any posterior a la data de meritació de l'Impost als esmentats projectes.

  No existeix coincidència entre el període impositiu en el qual s'ha d'aplicar la deducció i en el qual es realitza l'aportació que dona dret a mateixa.Els contribuents interessats en participar en els projectes d'excepcional interès públic regional realitzaran les aportacions a l'exercici en el qual s'aprovi pel Consell de Govern el projecte, en les condicions que es determinin per el mateix.

  En la declaració de l'impost d'aquest exercici, la presentació del qual es duu a terme a l'exercici posterior, es podrà aplicar la deducció autonòmica en la quota de l'impost, si el projecte s'ha aprovat i les aportacions s'han realitzat abans de l'acabament del termini de presentació (generalment fins a 30 de juny).

  En el cas que l'aprovació del projecte i l'aportació es produeixi posteriorment a l'acabament del termini de presentació de la declaració de l'impost, és a dir, durant el segon semestre de l'exercici, el contribuent podrà sol·licitar la rectificació de l'autoliquidació presentada, a l'empara del disposat a l'article 120.3 de la Llei General Tributària, aplicant per tant la deducció en la quota.

 • Per a l'aplicació del benefici fiscal s'exigirà l'acreditació de les aportacions deduïbles, que es justificaran mitjançant certificació expedida per l'entitat beneficiària

Important: aquesta deducció s'aplicarà posteriorment a les deduccions i bonificacions regulades per la normativa de l'Estat.

Quantia de la deducció

El 100 per 100 de l'import en diners destinats durant l'any posterior a la data de meritació a projectes d'excepcional interès públic regional