Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Per aportacions a projectes d'excepcional interès públic regional

Normativa: Art. 13 bis Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Atenció: aquesta deducció és d'aplicació a les meritacions de l'impost que es produeixin en data 31 de desembre de 2021. Disposició transitòria única de la Llei 1/2022, de 24 de gener, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia per a l'exercici 2022.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'aportació sigui en diners.

 • Que l'aportació es destini a projectes d'excepcional interès públic regional.

  A aquests efectes el Consell de Govern de la Regió de Múrcia determinarà els projectes que seran considerats d'excepcional interès públic regional als efectes d'aquesta deducció, així com la durada dels esmentats projectes i les línies bàsiques de les actuacions que donin dret a aquesta deducció.

 • Que l'aportació es realitzi durant l'any posterior a la data de meritació de l'Impost als esmentats projectes.

  No existeix coincidència entre el període impositiu en el que s'ha d'aplicar la deducció i en el que es realitza l'aportació que dona dret a mateixa. Els contribuents interessats a participar en els projectes d'excepcional interès públic regional realitzaran les aportacions en l'exercici en el que s'aprovi pel Consell de Govern el projecte, en les condicions que es determinin pel mateix.

  En la declaració de l'impost d'aquell exercici, de la qual presentació es duu a terme en l'exercici posterior, es podrà aplicar la deducció autonòmica en la quota de l'impost, si el projecte s'ha aprovat i les aportacions s'han realitzat abans de la finalització del termini de presentació (generalment fins a 30 de juny).

  En cas que l'aprovació del projecte i l'aportació es produeixi amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de la declaració de l'impost, és a dir, durant el segon semestre de l'exercici, el contribuent podrà sol·licitar la rectificació de l'autoliquidació presentada, a l'empara del que disposa l'article 120.3 de la Llei general tributària, aplicant per tant la deducció en la quota.

 • Per a l'aplicació del benefici fiscal s'exigirà l'acreditació de les aportacions deduïbles, que es justificaran mitjançant certificació expedida per l'entitat beneficiària

Important: aquesta deducció s'aplicarà amb posterioritat a les deduccions i bonificacions regulades per la normativa de l'Estat.

Quantia de la deducció

El 100 per 100 de l'import en diners destinat durant l'any posterior a la data de meritació a projectes d'excepcional interès públic regional