Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Per aportacions a la constitució o ampliació de la dotació a fundacions de la Comunitat Autònoma de la Rioja

Normativa:Art. 33 Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de la Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable figuri algun que hauria estat o anés a ser destinat durant l'any posterior a la data de meritació de l'impost a la constitució d'una fundació o ampliació de la dotació fundacional d'una d'existent, sempre que estigui domiciliada a La Rioja i inscrita en el cens d'entitats i activitats en matèria de mecenatge i persegueixi finalitats incloses en l'Estratègia Regional de Mecenatge.

  • La quantitat que no pugui ser deduïda per insuficiència de quota es podrà utilitzar com a crèdit fiscal en els termes previstos al capítol II de la Llei de Mecenatge de la Comunitat Autònoma de la Rioja.

    La Llei 3/2021, de 28 d'abril, de Mecenatge de la Comunitat Autònoma de la Rioja al seu article 8, modificat per l'article 3.Uno de la Llei 7/2021, de 27 de desembre, defineix el crèdit fiscal com “aquelles quantitats reconegudes per l'Administració de la Comunitat Autònoma de la Rioja a favor dels contribuents que puguin ser utilitzades pels mateixos per satisfer el pagament dels tributs propis de la Comunitat Autònoma.

    Per la seva part, l'article 9 de l'esmentada Llei de Mecenatge de la Comunitat Autònoma de la Rioja disposa que la Comunitat Autònoma de la Rioja reconeixerà un crèdit fiscal a favor de les persones donants pel 25 per 100 dels convenis de col·laboració empresarial o dels imports dineraris donats a favor de la Comunitat Autònoma, sempre que es destinin al finançament de programes de despesa o actuacions desenvolupades pel seu sector públic que tinguin per objecte la promoció de qualsevol de les activitats previstes a l'article 1 de l'esmentada llei o l'establiment de beques per cursar estudis.

    Finalment indicar quant a la vigència d'aquest crèdit fiscal que l'article 11 de la Llei 3/2021, de 28 d'abril, de Mecenatge de la Comunitat Autònoma de la Rioja assenyala que aquests crèdits fiscals reconeguts per la Comunitat Autònoma de la Rioja tindran una vigència de deu anys, explicats a partir de la data de reconeixement dels mateixos.

Quantia de la deducció

El 25 per 100 del valor de l'aportació realitzada que s'hagi d'incloure en la base imposable de l'impost.

A aquests efectes els criteris de valoració dels béns i drets aportats seran els que s'indiquen al Capítol 3 d'aquest Manual dins de l'apartat “Formació del patrimoni brut:regles de valoració dels béns i drets”.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits anteriorment esmentats originarà la pèrdua del dret i l'obligació de presentar declaració complementària de l'impost amb ingrés de l'import de deducció indegudament aplicada més els corresponents interessos de demora.