Salta al contingut principal
Memòria 2016

1. INTRODUCCIÓ

1. Introducció

L'Agència Estatal d'Administració Tributària (d’ara endavant, Agència Tributària) és un ens de dret públic adscrit al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública a través de la secretària de l'Estat d'Hisenda. Va ser creada per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 1991 i es va constituir de manera efectiva l'1 de gener de 1992. L'Agència Tributària disposa d'un règim jurídic propi que li atorga certa autonomia en matèria pressupostària i de gestió de personal.

L'Agència Tributària té encomanada l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner, així com d'aquells recursos d'unes altres Administracions Públiques nacionals o de la Unió Europea, de la qual gestió se li encomani per llei o per conveni; tanmateix, no té competències per a l'elaboració i interpretació de normes tributàries

El principal indicador de la seva activitat és la recaptació tributària de l'Estat. En termes líquids, és a dir, una vegada practicades les devolucions procedents, la recaptació va assolir el 2016 la xifra de 186.249 milions d'euros, un 2,3 per cent més que l'any anterior. D'altra banda, la recaptació obtinguda per les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner ha ascendit a 14.883 milions. Aquestes dades es reflecteixen en el quadre següent:

Quadre núm. 1. Recaptació tributària (Annex)

Part de la recaptació està cedida a les Comunitats Autònomes de règim comuna. La Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, cedeix a les Comunitats Autònomes de règim comuna el rendiment total o parcial produït en el seu territori d'una sèrie de tributs gestionats per l'Agència Tributària. En particular, a 31 de desembre de 2016, estaven cedits els següents percentatges de recaptació:

 • Impost sobre la renda de les persones físiques: 50% (1)
 • Impost sobre el valor afegit: 50%
 • Impostos Especials (de fabricació)
  • Impost sobre la Cervesa: 58 per cent
  • Impost sobre el Va venir i Begudes Fermentades: 58 per cent
  • Impost sobre Productes Intermedis: 58 per cent
  • Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades: 58 per cent
  • Impost sobre hidrocarburs: 58 per cent (tipus estatal general); 100 per cent (tipus estatal especial i tipus autonòmic)
  • Impost sobre les Tasques del Tabac: 58 per cent
  • Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport: 100 per cent
  • Impost sobre l'Electricitat: 100 per cent

D'altra banda, l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport i la tarifa autonòmica de l'Impost sobre Hidrocarburs, cedits al 100%, es reparteixen a les Comunitats Autònomes per l'Agència Tributària individualment, en funció de les liquidacions i autoliquidacions efectivament practicades. En les xifres de recaptació tributària de l'Estat no figuren els ingressos per aquests dos conceptes.

A més dels anteriors tributs cedits, també es distribueix a les Comunitats Autònomes per l'Agència Tributària la recaptació pels següents conceptes:

 • 100% de la recaptació de l'Impost sobre Activitats de Joc, corresponent a determinades modalitats de joc efectuats per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, d'acord amb l'article 48.11 i la disposició transitòria sisena de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.
 • 100% de la recaptació de l'Impost sobre els Dipòsits en les Entitats de Crèdit, d'acord amb l'article 19.Catorze i la disposició transitòria de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica.

Tampoc figuren els ingressos per aquests dos últims conceptes en les xifres de recaptació tributària de l'Estat.

D'altra banda, en els següents quadres es mostren una sèrie de dades clau que complementen una visió inicial de l'Agència Tributària:

Quadre núm. 2. Principals declaracions presentades (Annex) Quadre núm. 3. Cens d'obligats tributaris (Annex)

[1]En l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques se cedeix la quota líquida autonòmica i altres conceptes en les condicions indicades en l'article 26.2 de la Llei 22/2009. De manera aproximada, podria indicar-se que actualment se cedeix el 50 per cent, percentatge que podria variar donada la capacitat normativa de les Comunitats Autònomes.