Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

2.Obligació de declarar

CONTRIBUENTS OBLIGATS A DECLARAR (art. 96 Llei)

En general, els contribuents pl'IRPF estan obligats a presentar i subscriure declaració per aquest Impost, amb els límits i condicions reglamentàriament establerts.

No obstant això, no tenen obligació de declarar els contribuents que obtinguin rendes procedents exclusivament de les següents fonts, en tributació individual o conjunta:

 1. Rendiments íntegres del treball (incloses, entre d'altres, les pensions i havers passius, així com les pensions compensatòries i les anualitats per aliments) que no superin els següents imports:
  • 22.000 euros anuals si procedeixen d'un únic pagador.

   També s'aplica aquest mateix límit quan els rendiments del treball procedeixin de més d'un pagador, si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superen en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

   El límit serà també de 22.000 euros, quan es tracti de contribuents els únics rendiments del treball dels quals consisteixin en les prestacions passives a què es refereix l'article 17.2.a) i la determinació del tipus de retenció aplicable s'hauria realitzat d'acord amb el procediment especial establert reglamentàriament.Per a això el pensionista amb dos o més pagadors, haurà d'haver sol·licitat la determinació del tipus de retenció per mitjà del model 146.

  • 12.000 euros quan el contribuent hagués mort anteriorment a la data de publicació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat Llei 6/2018, això és, el 5 juliol de 2018, i si la data de meritació de l'impost és posterior, 12.643 euros.Els supòsits són els següents:

   • Quan procedeixin de més d'un pagador (tret de l'excepció prevista en el punt anterior).
   • Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge.
   • Quan es percebin anualitats per aliments que no estiguin exemptes (estan exemptes les anualitats per aliments percebudes dels pares en virtut de decisió judicial).
   • Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir d'acord amb el previst reglamentàriament (v. art. 76 Rgl. IRPF).
   • Quan es percebin rendiments íntegres del treball a tipus fix de retenció de l'article 80.1.3r i 4t del reglament de l'Impost.
 2. Rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d'accions, interessos de comptes, de dipòsits o de valors de renda fixa, etc.)i guanys patrimonials (guanys derivats de reemborsos de participacions en Fons d'Inversió, premis per la participació en concursos o jocs, etc.), sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

  Quan la base de retenció no s'hagi determinat en funció de la quantia a integrar a la base imposable el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsos d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva no podrà imputar-se com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés a compte a efectes dels límits excloents de l'obligació de declarar.

 3. Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres de capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Letras del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.

  Quan el contribuent no hagués estat titular dels immobles que generen rendes immobiliàries imputades durant la totalitat de l'any  2018 (per haver-lo adquirit o transmès a l'esmentat exercici), el valor cadastral (o, en el seu defecte, el valor d'adquisició) es prorratejarà a aquests efectes en funció del nombre de dies de l'exercici durant els quals el contribuent hagi estat titular del mateix.

Excepció a l'obligació de declarar

En cap cas no estaran obligats a declarar (tret d'a efectes del previst en l'apartat següent) els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital o d'activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

Obligació de declarar si es practiquen determinades deduccions o reduccions

Estan obligats a declarar en tot cas els contribuents que tinguin dret a aplicar-se  les següents deduccions o reduccions, quan exercitin tal dret:

 • Aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, plans de pensions,  plans de previsió assegurats o mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència que redueixin la base imposable.
 • Deducció per inversió en habitatge (Règim transitori)
 • Deducció per doble imposició internacional.

ATENCIÓ:

Per determinar l'obligació de declarar és important tenir en compte el següent:

 • Obtenció d'un altre tipus de rendes:

  Estan obligats a declarar en tot cas els contribuents que percebin qualsevol altre tipus de rendes o bé superin els imports o límits màxims indicats.

 • Rendes exemptes:

  No es prendran en consideració les rendes exemptes de l'impost (com, per exemple, les pensions de la Seguretat Social per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, les beques públiques per cursar estudis, les anualitats per aliments rebudes dels pares per decisió judicial.

 • Tributació conjunta:

  Cap de les quanties o límits assenyalats anteriorment no s'incrementarà o ampliarà en cas de tributació conjunta d'unitats familiars.