Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.1.Imputació de rendes immobiliàries.Supòsits en els quals és procedent la imputació

Els propietaris de béns immobles o els titulars de drets reals d'ús o gaudi que recaiguin sobre els mateixos, s'hauran d'imputar rendes immobiliàries quan es presentin les següents circumstàncies:

  1. Que tinguin la consideració de béns immobles de naturalesa urbana d'acord amb l'article 7 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari o que es tracti d'immobles rústics amb construccions que no resultin indispensables per al desenvolupament d'explotacions agrícoles, ramaderes o forestals.

  2. Que no siguin afectes a activitats econòmiques

  3. Que els immobles no generin rendiments del capital;és a dir que no estiguin arrendats ni s'hagi produït qualsevol altra cessió d'ús mitjançant preu.

Tanmateix, no procedeix la imputació pels següents immobles:

  • L'habitatge habitual.

  • El terra no edificat.

  • Immobles en construcció.

  • Immobles que per raons urbanístiques no siguin susceptibles d'ús.