Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.1.2.1. Indemnitzacions exemptes per acomiadament o cessament del treballador

El gaudi d'aquesta exempció està condicionat a la real efectiva desvinculació del treballador amb l'empresa.

Es presumirà, llevat que hi hagi una prova en contra, que no es dona aquesta desvinculació quan durant els tres anys següents a l'acomiadament o cessament el treballador torni a prestar serveis a la mateixa empresa o a una altra empresa vinculada a aquella en els termes previstos en l'article 16 del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, sempre que en el cas en què la vinculació es defineixi en funció de la relació sociosocietat, la participació sigui igual o superior al 25 per 100, o al 5 per 100 si es tracta de valors negociats en mercats regulats de valors definits en el Títol III de la Directiva 2004/39/CE.