Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.1.2.Rendes exemptes de l'article 7 de la Llei

Així que estableix l'article 7 de la Llei de l'Impost, estan exemptes les següents rendes:

 1. Ajuts i indemnitzacions
  • Les prestacions públiques extraordinàries per actes de terrorisme i les pensions derivades de medalles i condecoracions concedides per actes de terrorisme.En especial, estan exempts les indemnitzacions i ajuts econòmics percebuts a l'empara de la Llei 32/1999, de 8 d'octubre, de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme.
  • Els ajuts de qualsevol classe percebuts pels afectats pel Virus d'Immunodeficiència Humana, regulats al Reial Decret llei 9/1993, de 28 de maig.
  • Les indemnitzacions com a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals, en la quantia legal o judicialment reconeguda.

   Entre altres, tenen la consideració d'indemnitzacions en la quantia legalment reconeguda les indemnitzacions pagades per accidents ocasionats fins i tot el 31 de desembre de 2015, d'acord amb el disposat a l'article 1.2 de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la circulació de vehicles a motor, aprovada per Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 octubre 2004, en tant siguin abonades per una entitat asseguradora com a conseqüència de la responsabilitat civil de l'assegurat, per a accidents ocasionats a partir de l'1 de gener de 2016 s'aplicarà el sistema de valoració s'aplicarà el sistema de valoració que recull el nou títol IV i el nou annex que ha substituït a l'anterior del Text Refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Segur en la circulació de vehicles a motor, ambdós introduïts per l'article únic de la Llei 35/2015 de 22 de setembre de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

  • Les indemnitzacions per danys personals derivades de contractes d'assegurança d'accidents, tret d'aquells les primes dels quals haguessin pogut reduir la base imposable o ser considerades despesa deduïble dels rendiments d'activitats professionals per aplicació del disposat a l'article 30.2.1ª de la Llei de l'Impost.

   L'exempció assoleix fins a la quantia que resulti d'aplicar, al mal sofert, el sistema per a valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, incorporat com a annex en la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor.

  • Les indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador, en la quantia establerta amb caràcter obligatori a l'Estatut dels Treballadors, en la seva normativa de desenvolupament o, en el seu cas, en la normativa reguladora de l'execució de sentències, sense que pugui considerar-se com a tal l'establerta en virtut de conveni, pacte o contracte.

   Quan s'extingeixi el contracte de treball anteriorment a l'acte de conciliació, estaran exemptes les indemnitzacions per acomiadament que no excedeixin de la que hagués correspost en el cas que el mateix hagués estat declarat improcedent, i no es tracti d'extincions de mutu acord en el marc de plans o sistemes col·lectius de baixes incentivades.Havent de diferenciar l'any 2012 els acomiadaments produïts fins al 7 de juliol de l'esmentat any i els que s'originen a partir de l'esmentada data:

   • En els acomiadaments produïts entre l'1 de gener de 2012 i 7 de juliol de 2012, estaran exemptes les indemnitzacions per acomiadament quan l'empresari així ho reconegui en el moment de la comunicació de l'acomiadament, i sempre que la indemnització no excedeixi de la quantia que li hagués correspost en el cas que aquest s'hagués declarat improcedent.
   • En els acomiadaments produïts a partir del 7 de juliol de 2012, només estaran exemptes les indemnitzacions reconegudes en acte de conciliació o en resolució judicial.

   Sense perjudici del disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits d'acomiadament o cessament conseqüència d'expedients de regulació d'ocupació, tramitats de conformitat amb el disposat a l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors i prèvia aprovació de l'autoritat competent, o produïts per les causes previstes en la lletra c) de l'article 52 de l'esmentat Estatut, sempre que, en ambdós casos, es deguin a causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força major, quedarà exempta la part d'indemnització percebuda que no superi els límits establerts amb caràcter obligatori a l'esmentat Estatut per a l'acomiadament improcedent, això és, 33 dies per any de servei fins a un màxim de 24 mensualitats.

   L'exempció per acomiadament o cessament del treballador tindrà un límit de 180.000 euros que és aplicable:

   1. A acomiadaments que es produeixin des de l'1 d'agost de 2014.
   2. A acomiadaments derivats d'ERO o acomiadaments col·lectius quan l'ERO s'hagi aprovat o l'acomiadament col·lectiu s'hagi iniciat abans de l'1 d'agost de 2014.

   Nota:Aquest últim apartat serà d'aplicació als acomiadaments derivats dels expedients de regulació d'ocupació aprovats a partir de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 2/2009, de 6 de març, així com als acomiadaments produïts per les causes previstes en la lletra c) de l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors des d'aquesta mateixa data.L'esmentat Reial Decret llei va entrar en vigor el dia 8 de març de 2009.Les indemnitzacions en tramitació o amb vigència en la seva aplicació a 12 de febrer de 2012 estaran exemptes en la quantia que no superi 45 dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any fins a un màxim de 42 mensualitats.

  • Les indemnitzacions satisfetes per les Administracions Públiques per danys personals com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, quan es vengen establertes d'acord amb els procediments previstos al Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova elReglamento de procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
  • Els ajuts econòmics regulats a l'article 2n de la Llei 14/2002, que recull els ajuts socials a persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites, que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit del sistema sanitari públic.(Llei 14/2002).
  • Estarà exempta la renda derivada de l'aplicació dels instruments de cobertura quan cobreixin exclusivament el risc d'increment del  tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris destinats a l'adquisició de l'habitatge habitual del contribuent, regulats a l'article dinovè de la Llei 36/2003. 
  • Les indemnitzacions previstes en la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes per compensar la privació de llibertat en establiments penitenciaris com a conseqüència dels supòsits contemplats en la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'Amnistia.
  • Estaran exempts els ajuts que haguessin percebut les persones que van consignar, en les declaració  de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels exercicis 1999 a 2005, les indemnitzacions previstes en la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes per compensar la privació de llibertat en establiments penitenciaris com a conseqüència dels supòsits contemplats en la Llei 46/1977, d'Amnistia.

   Aquests ajuts es quantifiquen el 15 per 100 de les quantitats que, per tal concepte,   haguessin consignat en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de cada un dels esmentats períodes impositius.

   Si les persones que van rebre les indemnitzacions i les van consignar en la corresponent declaració haguessin mort, el dret a l'ajuda i l'exempció correspondrà als seus hereus.

 2. Pensions i prestacions de la Seguretat Social i similars

  • Les prestacions reconegudes al contribuent per la Seguretat Social o per les entitats que la substitueixin com a conseqüència d'incapacitat permanent  absoluta o gran invalidesa.

   Així mateix, les prestacions reconegudes als professionals no integrats al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat, sempre que es tracti de prestacions en situacions idèntiques a les previstes per a la incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de la Seguretat Social.

   La quantia exempta tindrà com a límit l'import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui.L'excés tributarà com rendiment del treball, entenent-se produït, en cas de concurrència de prestacions de la Seguretat Social i de les mutualitats abans citades, en les prestacions d'aquestes últimes.

  • Les pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives, sempre que la lesió o malaltia que hagués estat causa de les mateixes inhabilités per complet el perceptor de la pensió per a tota professió o ofici.
  • Les prestacions familiars regulades al capítol IX del títol II del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, i les pensions i els havers passius d'orfandat  i a favor de  nets i germans, menors de vint-i-dos anys o incapacitats  per a tot treball percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i classes pasivas.También estaran exemptes les prestacions públiques per maternitat i paternitat percebudes per la Seguretat Social, per les comunitats autònomes o entitats locals.Tambien estaran exemptes les prestacions familiars no contributives.
  • Estaran igualment exemptes les quantitats percebudes pels empleats públics pels permisos per part, adopció o guarda o paternitat, amb el  límit de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social per idèntic concepte, la resta, si n'hi hagués, tributarà com rendiments de treball.
  • Estaran exemptes també les prestacions reconegudes als professionals no integrats al   règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms  per les mutualitats de previsió social que actuïn com alternatives al règim especial de la Seguretat Social, sempre que les prestacions es percebin per situacions idèntiques a les anteriors per als professionals integrats a l'esmentat règim especial.La quantia exempta tindrà com a límit l'import de la prestació màxima que per tal concepte reconegui la Seguretat Social.En cas de concurrència de prestacions de la Seguretat Social i de les mutualitats l'excés s'entendrà produït en les prestacions de la mutualitat.
  • Les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat.
  • Les prestacions econòmiques públiques vinculades al servei, per a cures en l'entorn familiar i d'assistència personalitzada que es deriven de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
  • Les prestacions d'atur reconegudes per la respectiva entitat gestora quan es percebin en la modalitat de pagament únic establerta al Reial Decret 1044/1985, de 19 de juny, pel qual es regula l'abonament de la prestació d'atur en la seva modalitat de pagament únic, sempre que les quantitats percebudes es destinin a les finalitats i en els casos previstos en l'esmentada norma.

   Aquesta exempció estarà condicionada al manteniment de l'acció o participació durant el termini de cinc anys, en el supòsit que el contribuent s'hagués integrat a societats laborals o cooperatives de treball associat o hauria realitzat una aportació al capital social d'una entitat mercantil, o al manteniment, durant idèntic termini, de l'activitat, en el cas del treballador autònom.

  • Les pensions reconegudes en favor d'aquelles persones que van patir lesions o mutilacions amb ocasió o com a conseqüència de la guerra civil 1936/1939, ja sigui pel règim de Classes Passives de l'Estat o a l'empara de la legislació especial dictada a l'efecte.
 3. Altres prestacions públiques

  • Les quantitats percebudes d'institucions públiques amb motiu de l'acolliment de menors, persones amb discapacitat o grans de seixanta i cinc anys, sigui en la modalitat simple, permanent  o preadoptiu o les equivalents en les ordenacions de les Comunitats Autònomes, inclòs l'acolliment en l'execució de la mesura judicial de convivència del menor previst en la Llei Orgànica 5/2000.També estaran exempts els ajuts econòmics atorgats per institucions públiques a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 o majors de 65 anys per finançar la seva estada en residències o centres de dia, sempre que la resta de les seves rendes no excedeixin del doble de l'IPREM (indicador públic de rendes d'efectes múltiples) (per a  2018 la quantia anual de l'IPREM s'ha establert en 7.519,59 euros).
  • Les beques públiques i les beques concedides per les entitats sense fins lucratius a les quals sigui d'aplicació el règim especial regulat en el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, percebudes per cursar estudis reglats, tant a Espanya com l'estranger, en tots els nivells i graus del sistema educatiu.Així mateix, les beques públiques i les concedides per les entitats sense fins lucratius esmentats anteriorment per a investigació en l'àmbit descrit pel Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació, així com les atorgades per aquelles amb finalitats d'investigació als funcionaris i altres personal al servei de les Administracions Públiques i al personal docent i investigador de les universitats.

   Així mateix estaran exemptes les beques concedides per les fundacions bancàries regulades en el Títol II de la Llei 26/2013 de caixes d'estalvis i fundacions bancàries en el desenvolupament de la seva activitat d'obra social, també per cursar Estudis Reglats i d'Investigació.

  • Els ajuts de formació i tecnificació de contingut econòmic, amb el límit de 60.100 euros, als esportistes d'alt nivell ajustats als programes de preparació establerts pel Consell Superior d'Esports amb les Federacions Esportives Espanyoles o amb el Comitè Olímpic Espanyol que compleixin els següents requisits (art. 4 Rgl):
   1. Que els seus beneficiaris tinguin reconeguda la condició d'esportistes d'alt nivell, conforme al previst al Reial Decret 1467/1997, de 19 de setembre, sobre esportistes d'alt nivell.
   2. Que siguin finançades, directament o indirectament, pel Consell Superior d'Esports, per l'Associació d'Esports Olímpics, pel Comitè Olímpic Espanyol o pel Comitè Paralímpic Espanyol.
  • Les quantitats satisfetes per l'Estat espanyol als membres de missions internacionals de pau o humanitàries pels següents motius (art. 5 Rgl.):
   1. Les gratificacions extraordinàries de qualsevol naturalesa que responguin a l'acompliment de la missió internacional de pau o humanitària.
   2. Les indemnitzacions o prestacions satisfetes pels danys personals que haguessin patit durant les mateixes.
  • Les prestacions i ajuts familiars percebuts de qualsevol de les Administracions Públiques, ja siguin vinculats a naixement, adopció, acolliment o cura de fills menors.
  • Les rendes mínimes d'inserció establertes per les Comunitats Autònomes, així com els altres ajuts establerts per aquestes o per entitats locals per atendre a col·lectius en risc d'exclusió social, situacions d'emergència social, necessitats habitacionals de persones sense recursos o necessitats d'alimentació, escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat quan ells o persones al seu càrrec, manquin de mitjans econòmics suficients, aquests ajuts estaran exempts fins a un import màxim anual conjunta d'1,5 vegades l'IPREM (7.519,59 euros per a l'exercici  2017).
  • També es declaren exempts els ajuts concedits a les víctimes de delictes violents a què es refereix la Llei 35/1995 així com els ajuts previstos en la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, i altres ajuts públics satisfets a víctimes de violència de gènere per tal condició.
  • Estaran exempts, així mateix, els ajuts concedits en virtut del disposat al Reial Decret 920/2014, de 31 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions destinades a compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva en les edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital.
 4. Premis

  • Els premis literaris, artístics, o científics rellevants, amb les condicions establertes reglamentàriament, així com els premis "Príncep d'Astúries", en les seves diferents modalitats, atorgats per la Fundació Príncep d'Astúries.
  • Els premis de les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat i per les Comunitats Autònomes l'import íntegre de les quals sigui igual o inferior a 2.500 euros, o fins a l'esmentat import quan es tracti de premis que superin 2.500 euros.
  • Els sortejos organitzats per la Creu Roja Espanyola i per l'Organització Nacional de Cecs l'import íntegre de la qual sigui igual o inferior a 2.500 euros, o fins a l'esmentat import quan es tracti de premis que superin 2.500 euros.
 5. Altres rendes

  • Les anualitats per aliments percebudes dels pares en virtut de decisió judicial.
  • Els rendiments del treball percebuts per treballs efectivament realitzats a l'estranger, amb el límit màxim de 60.100 euros anuals, i sempre que es compleixin els requisits establerts legalment.
  • Les prestacions percebudes per enterrament o sepeli, amb el límit de l'import total de les despeses incorreguts.
  • Es declaren exempts els rendiments positius del capital mobiliari procedents dels nous Plans d'Estalvi a llarg termini, sempre que el contribuent no efectuï cap disposició de capital resultant del Pla abans de finalitzar el termini de 5 anys des de la seva obertura.
  • Els rendiments del treball derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat corresponents a les aportacions a sistemes de previsió social de l'article 53 de la Llei, així com els rendiments del treball derivats de les aportacions  a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat ( D.A 18 de la Llei), fins a un import màxim anual per cada un d'aquests rendiments de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.
 1. 3.1.2.1.Indemnitzacions exemptes per acomiadament o cessament del treballador
 2. 3.1.2.2.Exempció de determinats premis literaris, artístics i científics
 3. 3.1.2.3.Exención per als rendiments percebuts per treballs realitzats a l'estranger